Српски  Magyar 

Обавештење о обављеној јавној презентацији

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина: СРБОБРАН
ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН
Одељење за  урбанизам, стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине
Број: 6-77/22-IV-01
Дана: 13.09.2022. године                                                                              
21480 СРБОБРАН, Трг слободе бр. 2
Тел: 021/730-020 Фах: 021/731-079
E-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

Општинска управа Србобран, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу става 7, члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), члана 95. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС”, бр. 32/19 ) и чланa 11. Одлуке о Општинској управи Србобран („Службени лист Општине Србобран“ бр. 21/17-пречишћен текст), Начелник општинске управе Србобран Данијела Вујачић издаје:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБАВЉЕНОЈ ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕЦИКЛАЖНОГ ДВОРИШТА СА ОБЈЕКТОМ ЗА СМЕШТАЈ ЖИВОТИЊСКОГ ОТПАДА I КАТЕГОРИЈЕ И ПРИХВАТИЛИШТА ЗА ЖИВОТЊЕ НА ДЕЛУ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 7763/2 У КО СРБОБРАН, ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА СРБОБРАН

Општина Србобран, Трг слободе 2, Србобран, поднела је захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта за изградњу Урбанистичког пројекта урбанистичко-техничке разраде локације за изградњу рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилишта за животње на делу катастарске парцеле број 7763/2 у КО Србобран, који је израдио ЈП “Завод за урбанизам Војводине”,  Нови Сад, број Е-2798, августа 2022.године, од стране одговорног урбанисте Тање Ковачевић, мастер инж.арх., бр. лиценце 221 А233 21.

Јавна презентација одржана је у трајању од седам дана, у трајању од 29. августа 2022. године до 5. септембра 2022. године, у просторијама Општине Србобран. Оглас о излагању, објављен је у дневном листу „Српски телеграф“, на општинском сајту: www.srbobran.rs и на огласној табли Општине Србобран.

Лице овлашћено за давање обавештења о јавној презентацији је Данијела Вујачић, дипломирани правник.

Примедбе и сугестије на Урбанистички пројекат, заинтересована физичка и правна лица, и лица у непосредном судеству позвана обавештењем, могла су доставити, у писаној форми, Општинској управи Србобран, Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине.

У периоду трајања Јавне презентације, од стране обрађивача пројекта ЈП “Завод за урбанизам Војводине”, Нови Сад, презентовано је урбанистичко-техничко решење Урбанистичког пројекта 05. септембра 2022. године на којој је био присутан представник из ЈКП "Градитељ" из Србобрана, Милан Срдановић.  Других заинтересованих лица није било.

У току трајања Јавне презентације од 29. августа 2022. године до 5. септембра 2022. године, су стигле примедбе и сугестије Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине. Примедбе се односе на графичку презентацију обухвата Урбанистичког пројекта, као и на могућност развоја технолигије и капацитета рециклажног дворишта. У примедби је  и наведено да је за Идејно решење прихватилишта за животиње, потребно ускладити са Првилником о условима које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње ("Службени гласник РС" 19/2012).

Закључак комисије за планове одржане 09. септембра 2022. године, је да се након примењених појединачних корекција које се односе на текстуални и графички део Техничког описа, пре усвајања Извештаја о обављеној јавној презентацији Урбанистичког пројекта, понови стручна контрола Комисије.

По спроведеном поступку и прибављању позитивног мишљења општинске комисије за планове, потврђује се да је Урбанистички пројекат у складу са Просторним планом општине Србобран (“Службени лист општине Србобран” број 5/13 и 16/19) и биће објављен на интернет страници органа јединице локалне самоуправе у року од пет дана од дана потврђивања.

 

Начелник општинске управе Србобран
Данијела Вујачић, дипл. правник