Српски  Magyar 

Руководилац Одељења за локалну пореску администрацију
Невена Субић

телефон: 021/730-020, локал 152
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 Одељење за локалну пореску администрацију врши послове који се односе на:

 • припрема нацрте општих аката за oргане општине, из надлежности Одељења;
 • непосредно примењује законе, друге прописе и опште акте органа Општине којима се уређују питања у вези са општинским порезима, таксама, накнадама и другим изворним приходима Општине;
 • утврђује, наплаћује и контролише наплату изворних прихода Општине прописаних законом и општим актима Скупштине општине;
 • доноси појединачне управне и вануправне акте из своје надлежности;
 • врши послове првостепеног поступка по изјављеним жалбама на пореска управна акта;
 • врши послове редовне и принудне наплате, обезбеђења наплате пореске обавезе, решава по захтевима за одлагање плаћања пореског дуга;
 • води регистар обвезника изворних прихода у електронској форми, врши идентификацију нових пореских обвезника и ажурирање постојеће базе података;
 • остварује сарадњу са другим органима у циљу идентификације обвезника и предмета обавезе, пружања података о којим води службене евиденције на захтев другог органа;
 • врши пореску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обвезе по основу изворних прихода Општине;
 • према обвезницима локалних пореза, такси и накнада покреће поступке пред надлежним државним органима, издаје прекршајне налоге, односно надлежном прекршајном суду подноси захтев за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје;
 • води пореско књиговодство за изворне приходе Општине у складу са прописима и примењује јединиствени информациони систем за изворне приходе;
 • извештава надлежне органе Општине о оствареним изворним приходима и предлаже мере за побољшање њихове наплате;
 • доставља податке о изворним приходима министарству надлежном за послове финансија и другим државним органима, по њиховом захтеву;
 • доноси годишњи план инспекцијског надзора и извештај о његовом извршењу, у складу са одредбама закона којима се уређује инспекцијски надзор;
 • врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију;
 • обавља и друге послове из надлежности Одељења;
 • извршава и другe пословe одређенe Законом, прописом Скупштине општине, или одлуком начелника Општинске управе