Sep 22, 2021 Last Updated 11:53 AM, Sep 21, 2021

Одлуке и решења

pdf Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за суфинансирање програма удружења из области културе и уметности за прву половину 2021. године
pdf Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на конкурсу за суфинансирање-финансирање програма удружења из области културе и уметности за прву половину 2021. године
pdf Одлука о коначној листи изабраних директних корисника- привредних субјеката за спровођење мера енергетске санације у домаћинствима на територији Општине Србобран
pdf Прелиминарна листа за доделу грађевинског материјала за избеглице
archive Расподела средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Србобран у 2021. години
pdf Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за суфинансирање програма удружења у области социјалне здравствене заштите и осталих удружења у 2021.
pdf Листа вредновања и рангирања пријављених програма на конкурсу за суфинансирање програма удружења у области социјалне и здравствене заштите и осталих удужења у 2021.
pdf Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката поднетих по јавном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у Србобрану 2021.
pdf Решење којим се образује конкурсна комисија за спровођење Конкурса Јавни конкурс за финансирање-суфинансирање програма удружења у области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења у 2021.
pdf Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за суфинансирање програма удружења у области спорта у 2021. години
pdf Наредба Штава за ванредне ситуације општине Србобран
pdf Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на конкурсу - спорт 2021. година
документ Решењe о именовању комисије
pdf Решење о постављењу начелника општинске управе Србобран
pdf Решење о давању овлашћења - Невена Субић
pdf Решење о давању овлашћења - Марија Николић
документ Закључак Штаба за ванредне ситуације
pdf Решење о утврђивању престанка рада на положају начелника ОУ Србобран
pdf Коначна ранг листа за доделу стипендија студентима на територији општине Србобран за школску годину 2020/2021
pdf Коначна листа реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Србобран, кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи
pdf Предлог ранг листе за доделу стипендија студентима на територији општине Србобран за школску 2020/2021. годину
archive Обавештење и Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја
pdf Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за суфинансирање/финансирање програма удружења у области култура и уметност у 2020. години
pdf Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на конкурсу за суфинансирање-финансирање програма удружења у области културе и уметности у 2020. години
pdf Обавештење број 06-117/20-IV-01
pdf Потврда: Урбанистички пројекат за изградњу објекта за тов свиња са пратећим објектима и површинама у оквиру пољопривредног газдинства на к.п. 6332/3 К.О. Србобран
pdf Решење о именовању комисије за доделу средстава за суфинансирање/финансирање програма удружења у области културе и уметности у 2020. години
pdf Одлука о усвајању ценовника комуналних услуга ЈКП "Градитељ" Србобран
pdf Одлука о цени топлотне енергије за снадбевање крајњих купаца за грејну сезону 2021/2022 годину
archive Предлог прегледног плана расподеле комасационе масе
pdf Јавни увид предлога пројекта путне и каналске мреже комасационог подручја КО Надаљ II
документ Одлука o измени одлуке о одобравању спровођења јавних радова од интереса за општину Србобран у 2020. години
документ Oдлука о одобравању средстава за спровођење програма самозапошљавања у 2020. години
документ Одлука о одобравању спровођења јавних радова од интереса за општину Србобран у 2020. години
документ Одлука о одобравању средстава за спровођење програма стручне праксе у 2020. години
pdf Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за суфинансирање програма удружења у области спорта у 2020.
pdf Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за суфинансирање програма удружења у области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења у 2020.
pdf Јавни увид нацрта Одлуке о изради Плана детаљне регулације за увођење ДВ 110 kV бр. 1267 ТС Нови Сад 3-ТС Србобран у ТС 110/20 kV „Србобран 2“
pdf Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих по конкурсу за суфинансирање/финансирање програма удружења у области спорта у 2020. години
pdf Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих по конкурсу за суфинансирање/финансирање програма удружења у области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења, у 2020.
pdf Решење о именовању комисије за доделу среедстава за финансирање/суфинансирање програма удружења у области спорта у 2020. години
archive Комасација у катастарској општини Надаљ II, Општина Србобран
pdf Одлука о прекиду рокова по расписаном јавном конкурсу за суфинансирање/финансирање програма у области социјалне и здравствене заштите у 2020. години
pdf Одлука о прекиду рокова по расписаном јавном конкурсу за суфинансирање/финансирање програма у области спорта у 2020. години
документ Коначна ранг листу за доделу стипендија студентима за школску 2019/2020.
archive Комасација у катастарској општини Надаљ II, Општина Србобран
pdf Решење о исправци решења за доделу средстава у области јавног информисања
archive Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања
pdf Предлог о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања, са образложењем
pdf Предлог ранг листе за доделу студентских стипендија, на територији општине Србобран, за школску 2019/20.
pdf Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката поднетих по јавном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Србобран у 2020. години
pdf Одлука о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса за 2020. годину
pdf Одлука о додели средстава из буџета општине Србобран за реализацију пројеката удружења из области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења у 2019. години IV квартал
pdf Решење о постављењу начелника општинске управе Србобран
pdf Одлука о избору посебних програма у области спорта који ће се финансирати из буџета општине Србобран у 2019. години - IV квартал
pdf Одлука на приговор одбојкашког клуба Младост
pdf Одлука о избору програма/пројеката из области културе и уметности који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Србобран за IV квартал 2019. године
pdf Предлог расподеле средстава по спроведеном конкурсу за финансирање програма из области културе и уметности који се финансирају из буџета општине Србобран за IV квартал 2019.
pdf Нацрт Одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Србобран
pdf Нацрт Одлуке о боравишној такси
pdf Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама
pdf Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Србобран
pdf Одлука о избору пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Србобран, који ће се финансирати из буџета општине Србобран у 2019. години
pdf Коначна листа за доделу средстава за реализацију пројеката удружења у области туризма и ловног туризма, из буџета општине Србобран у 2019. години
pdf Одлука о избору програма/пројеката из области културе и уметности који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Србобран за трећи квартал 2019. године
pdf Предлог расподеле средстава црквама и верским заједницама у 2019. години
pdf Решење о припреми Планске документације
pdf Листа предлога за доделу средстава за реализацију пројеката удружења у области туризма и ловног туризма, из буџета општине Србобран у 2019. години
pdf Одлука о додели средстава из буџета општине Србобран за реализацију пројеката удружења из области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења у 2019. години
pdf Предлог расподеле средстава по спроведеном конкурсу за финансирање/суфинансирање пројеката из области културе и уметности који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Србобран за III квартал у 2019. години
pdf Листа предлога за доделу средстава из буџета општине Србобран за реализацију пројеката удружења из области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења у 2019. години
pdf Захтев за давање сагласности на допуну ценовника комуналних услуга
pdf Одлука о избору посебних програма у области спорта који ће се финансирати из буџета општине Србобран у 2019.
pdf Одлука о избору програма/пројеката из области културе и уметности - II квартал 2019.
pdf Одлука о измени одлуке о одобравању спровођења јавних радова
pdf Одлука о одобравању спровођења јавних радова од интереса за општину Србобран у 2019. години
pdf Одлука о одобравању средстава за спровођење програма стручне праксе у 2019. години
pdf Предлог расподеле средстава по спроведеном конкурсу за финансирање/суфинансирање пројеката из области културе и уметности који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Србобран за други квартал у 2019. години
pdf Предлог одлуке за доделу средстава у области спорта
pdf Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Србобран у 2019. години
pdf Предлог расподеле средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Србобран- 2019. година
pdf Решење о именовању чланова стручне Комисије за оцену пројеката поднетих по Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Србобран у 2019.
pdf Одлука о избору програма/пројекта из области културе и уметности - I квартал 2019.
pdf Предлог расподеле средстава за финансирање/суфинансирање програма/пројеката из области културе и уметности који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Србобран за I квартал 2019.
pdf Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину
pdf Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину
pdf Извештај о раду просветног инспектора за 2018. годину
pdf Извештај о раду комуналног и саобраћајног инспектора за 2018. годину
pdf Коначнa ранг листa за доделу стипендија студентима на територији општине Србобран за школску 2018/2019 годину
документ Предлог ранг листе за доделу стипендија студентима на територији општине Србобран за школску 2018/2019 годину
pdf Одлука о висини накнаде за заузеће јавне површине у време "Кобасицијада 2019." у Турији
pdf Коначна листа за доделу средстава за реализацију пројеката удружења у области туризма и ловног туризма, из буџета општине Србобран у 2018. години
pdf Одлука о избору пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Србобран, који ће се финансирати из буџета општине Србобран у 2018. години
pdf Предлог расподеле средстава удружењима у области туризма и ловног туризма - 2018. година
pdf Предлог расподеле средстава за финансирање пројеката цркава и верских заједница, из буџета општине Србобран, у 2018. години
pdf Одлука о додели средстава из буџета општине Србобран за реализацију пројеката удружења социјалне и здравствене заштите - III и IV квартал 2018.
pdf Одлука о избору посебних програма у области спорта који ће се финансирати из буџета у IV квартал 2018.
pdf Одлука о избору програма из области културе и уметности - IV квартал 2018.
pdf Листа предлога за доделу средстава из буџета општине Србобран за реализацију пројеката удружења из области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења - III и IV квартал
pdf Предлог посебних програма у области спорта који ће се финансирати из буџета општине Србобран у 2018. години - IV квартал