Oct 24, 2021 Last Updated 1:33 PM, Oct 22, 2021

Планови, програми и пројекти

archive Материјал за рани јавни увид - План детаљне регулације за викенд зону у КО Надаљ I
документ Изменa Средњорочног програмa уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за период од 2020. до 2023. године
документ Одлука о доношењу Измена Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Србобран, за период од 2020. до 2023. годинe
документ Измене Програма уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2021. годину - II ребаланс
документ Нацрт Одлуке о доношењу измена програма уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2021. годину
archive Нацрт Плана детаљне регулације за увођење ДВ110 kV бр. 1267 ТС Нови Сад 3-ТС Србобран у ТС 110/20 kV „Србобран 2“
archive Јавни увид у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године
документ Изменa и допунa Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за период од 2020. до 2023.године
документ Измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2021. годину
pdf План рада грађевинске инспекције за 2021. годину
pdf План рада комуналне инспекције за 2021. годину
pdf План рада саобраћајне инспекције за 2021. годину
pdf Стратегија за унапређење предшколског васпитања и образовања у општини Србобран за период 2020-2025.
документ Програм уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2021. годину
документ Измена и допуна Средњорочног програмa уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за период од 2020. до 2023.године
pdf Урбанистички пројекат за изградњу објекта за тов свиња са пратећим објектима и површинама у оквиру пољопривредног газдинства на к.п. 6332/3 К.О. Србобран у Србобрану - Јавна презентација
archive План детаљне регулације за увођење ДВ 110kV бр.1267 ТС Нови Сад 3-ТС Србобран у ТС "Србобран 2"- Материјал за рани јавни увид
документ Рани јавни увид у Материјал за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035.
pdf Прегледна карта ППППН инфраструктурног коридора државног пута Iб реда Сомбор-Кикинда
pdf ППППН инфраструктурног коридора државног пута Iб реда Сомбор-Кикинда - Материјал за рани јавни увид
archive Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу ТС 110/20 kV “Србобран 2” у Србобрану, са расплетом 20 kV водова
Image План уклањања објеката - II квартал 2020. године
archive Рани јавни увид поводом израде Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035.
pdf Предлог посебних програма у области спорта 2019. година - IV квартал
pdf Правилник о суфинансирању годишњих програма спортских организација - клубова општине Србобран
pdf Правилник о категоризацији спортских организација клубова општине Србобран
pdf Средњорочни програм уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за период од 2020. до 2023.
pdf Програм уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2020. годину
pdf Измене Програма уређивања, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта Општине Србобран за 2019. годину
pdf Измене Програма уређивања, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта за 2019. годину
документ Локални акциони план за запошљавање у општини Србобран за 2019. годину
документ Локални акциони план за образовање Рома у општини Србобран, 2018 – 2021.
документ Кодекс понашања службеника и намештеника у ОУ Србобран
pdf Статут општине Србобран
pdf Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Србобран
pdf Закључци којим се усвајају планови рада инспекција за 2019. годину
документ Годишњи план надзора просветног инспектора за радну 2018/2019. годину
документ Годишњи план рада инспекцијског надзора за 2019. годину Одсека за утврђивање и наплату изворних јавних прихода општине Србобран
pdf Нацрт Статута општине Србобран
pdf Нацрт измене програма уређења, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта за 2018. годину
документ Секторска стратегија за мала и средња предузећа и предузетнике
документ Мере подршке и пројектне активности за имплементацију Стратегије локалног одрживог развоја општине Србобран за период 2018-2020. година
pdf Измене програма за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота општине Србобран за 2018. годину
archive Урбанистички пројекат за урбанистичко архитектонску разраду локације, катастарске парцеле бр. 2904 К.О. Србобран
archive Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2018. годину
archive План детаљне регулације рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада прве категорије и прихватилиштем за животиње - МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД-
pdf Јавни увид у Елаборат о оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта ради реализације инвестиционог пројекта “Изградња производног погона за производњу радних униформи на парцели 5858/4 КО Србобран
pdf Програм уређивања, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта за 2018.
pdf Јавни увид у Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насеља Србобран - материјал за јавни увид
archive ПГРНС измене и допуне (нацрт плана за јавни увид)
pdf Поновљени јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације система за одводњавање Србобран - материјал за јавни увид
archive ПДР система за одводњавање (нацрт)
pdf Локални акциони план за унапређење положаја миграната у Општини Србобран 2017-2021.
pdf Елаборат о оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта ради реализације инвестиционог пројекта „Рециклажно двориште за рециклажу грађевинског отпада“
archive Рани јавни увид - измена и допуна Просторног плана општине Србобран
pdf Рани јавни увид у измене и допуне Просторног плана општине Србобран
pdf План и програм уклањања објеката 4 квартал 2017. године
pdf Локални антикорупцијски план Општине Србобран
pdf ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН - Акциони план за сузбијање корупције
archive Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2017. годину у Општини Србобран
pdf План и програм рушења објеката за III квартал 2017. године
archive Просторни план подручја посебне намене парка природе "Јегричка" - материјал за рани јавни увид
pdf Решење о давању сагласности на Стратегију примарне здравствене заштите Општине Србобран 2016 - 2020
pdf Стратегија развоја примарне здравствене заштите Општине Србобран 2016 - 2020
pdf Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Србпбран за 2017. годину
pdf Уговор о донацији Републике Словеније Србобрану
документ Стратегија развоја примарне здравствене заштите општине Србобран 2016 - 2020.
archive План детаљне регулације за реконструкцију и изградњу далековода 110kV број 142_1 Србобран - Бечеј
archive Урбанистички пројекат за изградњу салаша “Сегединац” са пратећим садржајима на К.П. бр. 8015 и 8018 К.О. Србобран, ванграђевинско подручје, потес - Кипово
pdf Динамички план пописа територије општине Србобран јун - новембар 2016. године
archive Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Србобран за 2016.
pdf Урбанистички пројекат за изградњу затвореног базена у Србобрану
archive Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Србобран за 2015.
pdf Закључак општинског већа
pdf Извештај о испитивању
pdf Стратегија локалног одрживог развоја општине Србобран 2014-2020
archive Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Србобран за 2014.
pdf Упутствo зa изрaду прoгрaмскoг буџeтa
pdf Програм коришћења средстава буџеског фонда за заштиту животне средине за 2013. годину
archive Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Србобран за 2013.
pdf Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана општине Србобран на животну средину
archive План генералне регулације насеља Србобран
pdf Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника у Општини Србобран 2013-2016
pdf Регионални план управљања отпадом
archive Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољоприведног земљишта општине Србобран за 2012. годину
archive Нацрт Плана генералне регулације насеља Србобран
pdf Пречистач отпадних вода за насеље Србобран - јавни увид
pdf Парк природе 'БЕЉАНСКА БАРА' - Предлог за стављање под заштиту као заштићеног подручја III категорије
pdf Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Србобран за 2011.
pdf Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољоприведног земљишта општине Србобран за 2011. годину
pdf Локални акциони план за запошљавање у општини Србобран за 2011. годину
pdf Локални акциони план за образовање Рома у општини Србобран, 2010-2013
pdf Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица
pdf Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољоприведног земљишта општине Србобран за 2010. годину
pdf Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Србобран за 2010.
pdf Стратегија развоја општине Србобран 2010-2014

Службени лист