Српски  Magyar 

ÉRTESÍTÉST

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szenttamás község
K Ö Z S É G I  K Ö Z I G A Z G A T Á S
Ik.szám: 013-7/2022-IV
Kelt: 2022.02.17
21480 Szenttamás, Szabadság tér 2
Теl:021/730-020; Fax: 021/731-079
E-mail: srbobran@eunet.rs 

Az egységes választói névjegyzékről szóló törvény 14. szakasz (SZK Hivatalos Közlöny,  2009/104 és /2011/99 szám)  9. és 10. pontja. Az egységes választói  névjegyzékről szóló törvény végrehajtására vonatkozó utasítás  (SZK Hivatalos Közlöny, 2012/15, 2018/88, 2020/67, 2021/40, 2021/90 és 2022/16 sz.), és a Köztársasági elnökválasztásról szóló  törvény  3. szakasza (SZK Hivatalos Közlöny,  2022/14 sz.), a Köztársasági elnökválasztás kiírásáról  szóló határozatok  (SZK Hivatalos Közlöny, 2022/29 szám) alapján, amelyet  2022.április.03-án  tartanak Szenttamás Községi Közigazgatási Hivatala közzéteszi a következő 

É R T E S Í T É S T

ÉRTESÍTIK Szenttamás község választópolgárait, hogy a Köztársasági elnökválasztásra vonatkozó  egységes választói névjegyzék (Szenttamás községre)   Szenttamás község Közigazgatási Hivatalának 7 számú irodájában  található a Szabadság tér 2 száma alatt, ahol  BETEKINTÉST NYERHETNEK A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉKBE, ÉS KÉRHETIK AZ ADATOK BEÍRÁSÁT,  MEGVÁLTOZTATÁSÁT (KIEGÉSZÍTÉSÉT, MÓDOSÍTÁSÁT, JAVÍTÁSÁT) ÉS TÖRLÉSÉT, A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK SZENTTAMÁS KÖZSÉGRE VONATKOZÓ RÉSZÉBEN.

A polgárok a személyi szám és a személyazonossági igazolvány vagy az útlevél számának bevitelével elektronikus úton is betekintést nyerhetnek  a választói névjegyzékbe a https://upit.birackispisak.gov.rs hivatalos internetes oldalon.                

A Köztársasági elnökválasztás kihirdetéséről szóló határozat alapján a választásokat 2022. április. 03-án tartják.

Szavazati joggal rendelkezik  a Szerb Köztársaság minden nagykorú, cselekvőképes állampolgára és a Szerb Köztársaság minden nagykorú állampolgára, akire nincs kiterjesztve meghosszabbított  szülői jog, azaz aki nincs teljesen megfosztva cselekvőképességétől  és lakóhelye  az adott helyi közösség területén található.                  

A törvénynek megfelelően minden 18- dik életévét betöltő, munkaképes állampolgárt és azokat a  polgárokat is, akire nincs  kiterjesztve a meghosszabbított  szülői jog,  azaz aki nincs teljesen megfosztva cselekvőképességétől és akinek a lakóhelye annak a választókerületnek a területén található, amelyben szavazati jogát gyakorolja, fel kell venni a választói névjegyzékbe és a választás kiírásáról szóló határozat meghozatalát követően azokat a  kiskorúakat is, akik szavazati jogot szereznek legkésőbb a választás napján.

A nemzeti kisebbséghez tartozó választópolgár nevét és vezetéknevét kétféleképpen kell beírni: először a szerb nyelv helyesírása szerint cirill betűvel, majd a nemzeti kisebbség nyelvén a megfelelő helyesírás szerint.

A választói névjegyzékbe bekerülnek azok az adatok is, amelyek szerint a választópolgár az országban lévő vagy pedig a külföldi lakóhelye szerint kíván szavazni.  Amellett, hogy a választópolgár az országban lévő lakóhelye szerint fog szavazni, a  választói névjegyzékben az ország területén található lakóhelye és címe, valamint a lakóhelye szerinti község is szerepel. Ezen adatok bevitele  2022.03.03-án kezdődik, de legkésőbb a választói névjegyzék összeállítása előtt öt nappal meg kell kezdődnie  (20 nappal a választás  előtt). Ha legkésőbb a választói névjegyzék összeállítása előtt öt nappal a választói névjegyzék nem tartalmazza azt az adatot, hogy a választópolgár a soron következő választásokon a lakóhelye szerinti országban vagy külföldön fog szavazni, a választópolgár csak   lakóhelyén adhatja le szavazatát.

A külföldi tartózkodási hellyel rendelkező  választó is bekerül a választói névjegyzékbe  az elutazása előtti utolsó lakhely szerint, vagy az egyik szülő utolsó lakhelye szerint azzal, hogy a választói névjegyzékben bejegyzik a külföldi tartózkodási helyét is.

A belsőleg széttelepített személyeket  a választói  névjegyzékbe  nyilvántartásba vételük helye szerint jegyzik be.

Azok a polgárok, akik katonai szolgálaton vagy gyakorlaton vannak szintén felkerülnek   a választói listára utolsó lakhelyük szerint.

Minden polgár kérelmezheti az egységes választói névjegyzékbe való bejegyzést, törlést, kiegészítést, módosítást és javítást a választói névjegyzék vezetéséért felelős szervnél, ha ő vagy más polgár nincs bejegyezve  a választói névjegyzékbe, vagy nyilvántartásba vették, de nincs joga szavazni, ha  nem abban a körzetben szavaz, ahol szerepel a névjegyzékben, vagy ha  az adatok egy része helytelen. 

A kérelemhez csatolni kell a szükséges bizonyítékokat. A kérelmeket Szenttamás Községi Közigazgatási Hivatalának székhelyén nyújthatják be, minden munkanapon és szombaton is 7-15 óra között.

 

Azt a választópolgárt, aki  nem szerepel a névjegyzékben  annak  lezárásáig Szenttamás Községi Közigazgatási Hivatala  jegyzi be a végzés alapján, a választói névjegyzék lezárása után egészen  72 órával a választás napját megelőzően a végzést a Minisztérium hozza meg.

 

 

SZENTTAMÁS KÖZIGAZGATÁSI HIVATALÁNAK
VEZETŐJE
Danijela Vujačić