Српски  Magyar 

Обавештење о овери потписа за изборе

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Србобран
ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН
Број:013-15/2020-IV 
Датум: 18.05.2020. године        
21480 Србобран, Трг Слободе 2
Тел.: 021/730-020; Факс:021/731-079 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОВЕРИ ПОТПИСА ЗА ИЗБОРЕ

У члану 1. став 3. Закона о измени Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 68/2020) прописано је да потпис којим бирач подржава изборну листу мора бити оверен код јавног бележника или у општинској, односно градској управи, а у градовима и општинама за које нису именовани јавни бележници у основном суду, судској јединици, пријемној канцеларији основног суда или општинској, односно градској управи што је измена у односу на досадашње законско решење да потписе бирача који подржавају изборне листе за одборнике у скупштинама градова, односно општина могу оверавати само јавни бележници. 

Изменама Закона о локалним изборима дата је могућност да поред јавних бележника, потписе бирача којима се подржава одређена изборна листа оверавају и општинске, односно градске управе. Ступањем на снагу законских измена омогућено је да општинске, односно градске управе могу оверавати потписе бирача који подржавају изборну листу у свим градовима и општинама, како оним где су именовани јавни бележници, тако и тамо где јавних бележника нема. 

Сагласно наведеном, Начелник Општинске управе општине Србобран донео је решење којим се службеник Општинске управе општине Србобран овлашћујe за вршење послова овере потписа бирача који подржавају изборне листе за одборнике Скупштине општине Србобран који ће се одржати 21. јуна 2020. године.

Због обавезе примене мера заштите сагласно актима Владе РС и Кризног штаба због пандемије, а у складу са Инструкцијом о организацији радних процеса у Општинској управи општине Србобран у примени мерa заштите од заразне болести COVID-19 након укидања ванредног стања ОВЕРА ПОТПИСА БИРАЧА СЕ ВРШИ У ПРОСТОРИЈАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО СРБОБРАН, ОДНОСНО У ПРОСТОРИЈАМА СЕДИШТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА, и то: 

- РАДНИМ ДАНИМА И ВИКЕНДОМ ОД 13.00 ДО 18.00 часова /У ПРОСТОРИЈАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО СРБОБРАН, ОДНОСНО У ПРОСТОРИЈАМА СЕДИШТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ПОДНОСИЦИ ИЗБОРНИХ ЛИСТА за одборнике локалне скупштине који ће се одржати 21. јуна 2020. године, подносе ПИСМЕНИ ЗАХТЕВ за оверу потписа бирача који подржавају изборну листу на писарници  Општинске управе општине Србобран, ПОДНОСИОЦИ ИЗБОРНИХ ЛИСТА ЗАХТЕВ ПОДНОСЕ НАЈМАЊЕ 24 ЧАСА ПРЕ ЖЕЉЕНОГ ТЕРМИНА ОВЕРЕ, А ЗАХТЕВ ТРЕБА ДА САДРЖИ: 

  • податке о подносиоцу захтева неопходне за доставу уплатнице за уплату накнаде за оверу потписа бирача и контакт особи (име и презиме, број телефона и е-маила)
  • насељено место у којем ће се организовати овера потписа бирача
  • дан и термин овере потписа бирача (који може бити радним данима и викендом од 13,00-18,00 часова )
  • процену о броју бирача чији се потпис оверава.

Овлашћени службеник оверу потписа бирача врши у посебној књизи овере, с тим што ако постоје књиге овере из ранијег периода књигу овере закључују на страници на којој је извршен последњи упис за ту календарску годину, док на следећем листу књиге овере уписују текућу календарску годину -  2020. год. и напомену да се књига отвара за оверу потписа бирача на локалним изборима који ће се одржати 21. јуна 2020. године. Поступак закључења књиге овере врши се на горе описан начин по истеку рока за оверу потписа бирача утврђеног Роковником Републичке изборне комисије тј. 5. јуна 2020. године. 

Овера Обрасца бр. 3  врши се печатом за оверу након уписа у књигу овере, односно стављањем датума и броја овере из књиге овере на Образац бр. 3, са потписом оверивача и печатом Одељења за општу управу и заједничке послове Општинске управе општине Србобран.

За оверу потписа бирача који подржи изборну листу за избор одборника пред основним судом или општинском, односно градском управом плаћа се накнада од 50 динара сагласно одредбама Правилника о накнади за оверу потписа бирача који подржава изборну листу за избор одборника („Сл. гласник РС“, бр. 12/2016 и 70/2020). 

Сагласно одредбама наведеног Правилника накнаду за оверу потписа бирача плаћа подносилац изборне листе коју је бирач подржао. Када две политичке странке или више њих подносе заједничку изборну листу, њихова обавеза плаћања накнаде је солидарна. Исто важи и када изборну листу подноси група грађана.

Овлашћени службеник Општинске управе општине Србобран по извршеној овери потписа доставља Одељењу за финансије и буџет Општинске управе општине Србобран податке о укупном броју овера за сваког подносиоца захтева - изборне листе, а Одељење доставља уплатницу подносиоцу захтева – изборне листе која садржи збирни износ накнаде за овере извршене на захтев односног подносиоца захтева – изборне листе.

 

 

Начелник општинске управе Србобран
Владимирка Ковачић

 

Службени лист