Српски  Magyar 

Одржана 10. седница Општинског већа

У понедељак, 25. фебруара одржана је 10. седница Општинског већа, којом је председавао Зоран Младеновић, председник општине Србобран. Седници су присуствовали сви чланови Општинског већа, председник и заменик председника Скупштине општине, начелник Општинске управе и шефови одељења. На дневном реду се нашло 18 тачака.

Општинско веће је усвојило записнике са 9. редовне и 5. ванредне седнице Општинског већа, затим Одлуку о измени и допуни Одлуке о обављању комуналних делатности на подручју општине Србобран, Одлуку о измени Одлуке о комуналном реду, Одлуку о утврђивању висине закупнине за пословни простор којим располаже општина Србобран, затим Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације за реконструкцију и изградњу трафостанице „Србобран“ 220/110/35 kV у трафостаницу 400/110 kV, Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу (увођење) далековода 400 kV у трафостаницу „Србобран“ 400/110 kV и расплета 110 kV далековода код тарфостанице „Србобран“, као и Одлуку о акустичном зонирању и о мерама заштите од буке. Општинско веће је усвојило и Одлуку о економски најнижој цени по којој се ауто-такси превоз путника може обављати на територији општине Србобран, предлог Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2013. годину, Одлуку о мрежи предшколске установе у општини Србобран, Одлуку о мрежи основних школа на територији општине Србобран, затим одредило представника у Стручном активу за развојно планирање у Гимназији „Светозар Милетић“ Србобран, и Програм за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота општине Србобран за 2013. годину. Општинско веће је разматрало и жалбу Ђисалов Зорице из Зрењанина на Решења ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“, извештај Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине по захтеву Фан Стевана из Србобрана, као и извештај Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине о коришћењу станова у улици Јована Тодора број 4 и 6 у Србобрану.

 

Службени лист