Српски  Magyar 

ИЗВЕШТАЈ о стручној оцени понуда

На основу члана 80. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник рс“ бр. 116/08) Комисија за спровођење постука јавне набавке наручиоца саставља:

 

ИЗВЕШТАЈ о стручној оцени понуда

1.Врста Предмета Јавне Набавке : радови (услуга, добро)

2. Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке:
- Реконструкција објекта дечији вртић „Пчелица“ ул. Mилоша Обилића бр. 70 Србобран

- Редни број јавне набавке: 19 /2012

- Процењена вредност јавне набавке (без пореза): 2.000.000,00 дин.- Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ 2.000,000,00 дин. са ПДВ 2.360,000,00 дин.

3. Укупан број поднетих понуда: 4

- Благовремене понуде:
- SZTR „TERMOGLASS“,Србобран Х. Вељка 16
- „MASTER Z& N GALANTERIJA“ DOO,Светог Саве 18, Србобран
- GP „BLASKO“ D.O.O. Кула Маршала Тита 117
- СЗР „БАНИС“, Надаљ, Петра Драпшина бр.72

4. Називи, односно измена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

1. SZTR „TERMOGLASS“ Србобран ул. Хајдук Вељка 16
Понуда није оверена и потписана од стране понуђача, понуђени су само столарски радови :износ 773.977,34 дин., а недостају подизвођачи, стога понуда није упоредива са осталим понудама, а уз понуду није приложена сва тражена документација према захтевима из конкурсне документације –Уверење Пореске управе о уплати доспелих обавеза јавних прихода, Уверење Опшинске управе о измиреним доспелим обавезама по основу изворних прихода општине, Потврда АПР која садржи податке о томе да понуђач није престао да постоји услед судске или друге одлуке са обавезујућом снагом, доказ не старији од 6 месеци,оверене лиценце одговорног извођача радова,образац М-4К.

2. “MASTER Z &N GALANTERIJA „DOO Србобран,Светог Саве 18
У траженој документацији није попуњен модел уговора, Образац М4-К није прикључен јер је поуђач отворио фирму  марта 2012,није прикључено Уверење општинске управе о измиреним доспелим обавезама по основу изворних прихода општине. У понуди за водоинсталатерске радове износ без ПДВ 51.630,00 дин. правилан је износ 51.629,40 дин.,самим тим и коначан збир није исправан 338.460,00 дин. а треба 338.459,40 дин.у понуди за електро збир, ПДВ  и укупан збир нису тачнинаведени износ није 1.844.666,00 дин. већ 1.889.564,68 дин. Истовремено, коначни износи су преправљани, а преправке нису потписане и оверене печатом фирме.

3. GP „BLASKO“ Kула ,Маршала Тита 117
Није прикључена лиценца електро инжењера.

4. SZR „BANIS“ Надаљ, Петра Драпшина бр. 72
Није оверена лиценца грађевинског инжењера, печатом и потписом власника лиценце. Није прикључен, попуњен и оверен модел уговора. Није прикључено Уверење општинске управе о измиреним доспелим обавезама по основу изворних прихода општине. У понуди грађевински део нетачан је збир 339.108,00 дин. треба 339.109,70 дин. У понуди грађевинско-занатски радови нетачан је збир 803.182,20 дин. треба 802.822,20 дин. истовремено нетачан је укупан збир без ПДВ 1.462.554,20 дин.са 1.725.813,96 дин, треба 1.462.195,40 дин.

5.Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

6.Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:-

Комисија, после стручне оцене понуда, констстује да ни једна понуда није потпуна а самим тим и исправна.

Наручилац: ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“
Адреса: Карађорђева бр. 1
Место: 21 480 СРБОБРАН
Број извештаја: 458-4- 11/ 12
Дана: 16. 08. 2012.

Комисија за спровођење
поступка јавне набавке:

Егри Јанка

Попглигорин-Шакотић Јасмина

Николић Марија

Службени лист