Српски  Magyar 

Јавни позив – упутства

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ - ДОДАТНА УПУТСТВА Пописна комисија је одредила следеће пунктове за пријављивање кандидата за пописивачa: 1. Скупштина општине Србобран, Србобран, Трг слободе 2, 07,00 -13,00 часова 2. Месна канцеларија Турија, Турија, Светог Саве, 07,00 -12,00 часова 3. Месна канцеларија Надаљ, Надаљ, Др Лазара Ракића 33, 07,00 -12,00 часова Пријављивање кандидата за пописиваче ће се вршити на горе наведеним пуктовима у назначено радно време у периоду од 15. 08. 2011. до 19. 08. 2011. године. Кандидати за пописиваче се морају пријавити лично. Кандидати за пописиваче су обавезни да приликом пријављивања са собом понесу личну карту или пасош и хемијску оловку. Кандидати се могу пријавити само на једном од горе наведених пунктова. Уколико се установи да је један кандидат конкурисао на више пуктова исти ће аутоматски бити елиминисан. Приликом пријављивања сваки кандидат је дужан да попуни Пријаву за учешће у попису (Образац П-4б) која ће му бити уручена непосредно пре пријављивања на назначеним пунктовима. Упутства за попуњавање пријаве: • писати читко, штампаним словима, на српском језику, ћириличним или латиничним писмом • у свако поље (кућицу) уписује се по један знак (слово, цифра) • адреса становања не мора да се подудара са адресом која је уписана у личну карту или пасош – кандидат треба да наведе адресу на којој заиста станује • податке о насељу становања и месној заједници или делу насеља кандидати треба да препишу из Списка насеља, односно Списка месних заједница/делова насеља • обавезно треба уписати одговарајућу шифру насеља становања – кандидати се рангирају у оквиру насеља у којем станују • уколико кандидат погреши приликом уписивања неког податка, погрешно исписан текст треба да прецрта и да исправан податак упише изнад, испод или поред – кандидат не може да добије нови образац; исправљање података не тумачи се као лош рукопис и кандидат неће бити елиминисан само због тога што је направио грешку приликом попуњавања обрасца • пре него што преда попуњену пријаву дежурном лицу кандидат терба да провери да ли је унео све тражене податке; дежурно лице такође треба да прегледа да ли је пријава комплетно попуњена и да, уколико неки податак недостаје, упозори кандидата да треба да упише одговоре на сва питања; • подаци: назив банке, број текућег рачуна и број телефона (на наличју обрасца), уписују се накнадно (по објављивању резултата), и то само ако је кандидат ушао у ужи избор и позван је да поднесе документацију на увид; • део пријаве са уписаним личним подацима кандидат треба да чува до објављивања резултата јер служи као доказ да је кандидат конкурисао за пописивача. Кандидати који буду ушли у ужи избор морају да донесу пописној комисији свој део пријаве. Прелиминарне листе за свако насеље Пописна комисија ће објавити на Огласним таблама Општинске управе Србобран, Месне заједнице Турија и Месне заједнице Надаљ, најкасније до 25. авуста 2011. године.