Српски  Magyar 

Одељење за урбанизам – Обавештење

Oдељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Општинске управе Србобран, на основу члана  24. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.: 135/04 и 36/09) и члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Сужбени лист СРЈ“, бр.: 33/97 и 31/01) и члана 10. Одлуке о општинској управи („Службени лист општине Србобран“, бр.: 3/04), поступајући по захтеву носиоца пројекта “ВОЈВОДИНАПУТ-БАЧКАПУТ” А.Д. из Новог Сада, донело је решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта мобилне асфалтне базе, на кат. парц. бр. 2707/1.

Студија о процени утицаја Пројекта мобилне асфалтне базе на животну средину израђена је у свему према утврђеним нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.: 135/04 и 36/09) и Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр.: 69/05).

Носилац пројекта је дужан да спроведе мере заштите животне средине предвиђене Студијом о процени утицаја  на животну средину пројекта мобилне асфалтне базе, а нарочито:

- Периодично контролисање квалитета отпадних вода
- Мерење емисије загађујућих материја у ваздух
- Вођење евиденције о врстама и количинама генерисаног отпада
- Вођење евиденције о промету отпадних материја, које имају употребну вредност
- Мерење нивоа емитоване буке

Носилац пројекта је дужан да обезбеди извршење  програма праћења утицаја на животну средину предвиђеног Студијом о процени утицаја на животну средину.

                    Република Србија
          Аутономна Покрајина Војводина
                   Општина Србобран
          ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне
       послове и заштиту животне средине
                  Број: 501-5/10-IV-01
                  Дана: 09.08.2010. године
        21480 Србобран, Трг Слободе бр. 2.
         Тел: 021/ 730-020, Факс: 021/731-079
                Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

                                                                                                      НАЧЕЛНИК
                                                                                ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СРБОБРАН
                                                                                                  Драган Шарчев,с.р.