Српски  Magyar 

Конкурс – ПС за пољопривреду

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, дана  24.07.2010. расписао је Конкурс за одобравање и коришћење подстицајних средстава за обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп у 2010. години.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010 годину (,,Службени лист АПВ број 20/09) и Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2010. години, (,,Службени лист АПВ,, број 12/10)


ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


РАСПИСУЈЕ
К О Н К У Р С
за одобравање и коришћење подстицајних средстава за обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп у 2010. години

Средства подстицаја за издавање обрадивог пољопривредног земљишта у закуп износе до 51.551.951,16 динара. Средства за реализацију наведених активности обезбеђена су у буџету АП Војводине.

Право учешћа на конкурсу имају физичка лица (пољопривредници) носиоци и чланови регистрованог пољопривредног газдинства, који су власници пољопривредног земљишта које је уписано у Регистар пољопривредног газдинства и то;
1) да је носилац пољопривредног газдинства, да има пребивалиште на територији АП Војводине, да је старији од 65 година, да даје у закуп обрадиво земљиште од најмање 0,5 до највише 10 хектара на период од најмање 5 година, од дана закључења уговора.
2) да је Уговор о дугорочном закупу, закључен у години у којој се подноси захтев, и да исти не може бити закључен између чланова истог регистрованог пољопривредног газдинства.
3) да није корисник пензије по основу права пензијског и инвалидског осигурања запослених или самосталних делатности, осим корисника пензије по основу права пољопривредног осигураника.
4) да већ не користи подстицајна средства за обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.

Подносилац захтева, који испуњава наведене услове, има право на коришћење средстава у висини ;
- до 6.000,00 динара по хектару годишње, ако изда у закуп земљиште закупцу, који је носилац Регистрованог пољопривредног газдинства са пребивалиштем на територији АП Војводине, под условом да закупац није старији од 60 година.
- до 8.000,00 динара ако изда у закуп земљиште закупцу који је носилац регистрованог пољопривредног газдинства, са пребивалиштем на територији АП Војводине, а старији је од 40 година и власник је обрадивог пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које се даје у закуп.
- до 10.000,00 динара ако изда у закуп земљиште закупцу који је носилац Регистрованог пољопривредног газдинства са пребивалиштем на територији АП Војводине, а није старији од 40 година и власник је пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које се даје у закуп.

Будући корисник подстицајних средстава за обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп  мора поднети следећу документацију и то:

1) Образац захтева који мора бити читко попуњен штампаним словима.
2) Доказ о власништву обрадивог земљишта које се даје у закуп издат од стране надлежног органа (поседовни лист непокретности из катастра не старији од 30 дана), у току 2010. године (закуподавац).
3) Уговор о закупу обрадивог пољопривредног земљишта, са подацима о броју парцеле, потесу, површини и цени закупа, прописно овереног од стране надлежног органа.
4) Извод из регистра пољопривредног газдинства, које издаје управа за трезор, за лице које даје обрадиво пољопривредно земљиште у закуп (закуподавац), прва страна извода РПГ са основним подацима и друга страна извода са подацима о површинама и производњом.
5) Извод из регистра пољопривредног газдинства, које издаје управа за трезор за лице које узима обрадиво пољопривредно земљиште у закуп (закупац), прва страна извода РПГ са основним подацима и друга страна извода са подацима о површинама и производњом.
6) Доказ о отвореном текућем рачуну у банци (закуподавац).
7) Потврда-уверење надлежог органа да подносилац захтева није корисник пензије по основу пензијског и инвалидског осигурања запослених или самосталних делатности, а за кориснике пензије пољопривредника није потребна ова потврда осим фотокопија исечка примљене пензије.
8) Доказ о власништву над парцелама обрадивог пољопривредног земљишта, издат од стране надлежног органа за лице које узима обрадиво пољопривредно земљиште у закуп у случају кад се његове парцеле граниче са земљиштем које се даје у закуп.
9) Копија плана предметних парцела у случају кад се парцеле обрадивог пољопривредног земљишта закуподавца и закупопримца граниче.
10) Ако је члан газдинства дао земљиште у закуп доставља изјаву са којом потврђује да је сагласан да се средства подстицаја пребацују на рачун носиоца РПГ.
11) Фотокопија личне карте подносиоца захтева

Носиоци и чланови регистрованог пољопривредног газдинства, који су користили средства подстицаја за закуп земљишта у 2009 години, на основу потписаних уговора, подносе документацију за продужење уговора у 2010 години и прилажу следећу документацију;
1) читко попуњен образац захтева, са назнаком да већ користе наведена средства по уговору (навести број уговора и датум склапања уговора)
2) поседовни лист непокретности катастра не старији од 30 дана, са којим се доказује да је предметно земљиште и даље у власништву закуподавца.
3)  Извод из РПГ, које издаје управа за трезор за лице које је узело обрадиво пољопривредно земљиште у закуп (закупац), прва страна извода РПГ са основним подацима и друга страна извода са подацима о површинама и производњом, са којим се доказује да је предметно земљиште и даље у коришћењу код закупца.

Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем подстицајних средстава уређује се Уговором на годишњем нивоу, који  закључују Покрајински  секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине и корисник средстава, а за наредне године, уговор се продужава уз додатну документацију, под условом да су програмом буџета АП Војводине предвиђена средства за ове намене.

Обраду документације врши комисија Секретаријата, одмах по приспећу захтева. Након потписивања уговора , исплата средстава врши се у складу са приливом  средстава у буџет АП Војводине, одређеним за ове намене.

Захтев за одобравање и коришћење средстава за обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп у 2010. години, са свом потребном документацијом, доставити до 15.10.2010. године Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина бр. 16,  21000 Нови Сад, у Затвореној коверти са назнаком „Конкурс за закуп земљишта“ 

Образац захтева за доделу средстава, може се преузети на интернет страни Секретаријата www.psp.vojvodina.gov.rs или у просторијама Секретаријата, канцеларија  број 44 први спрат.

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.

Додатне информације могу се добити на телефон 021/456-267.