Српски  Magyar 

13. седница Скупштине општине Србобран

Дана 15.06.2010. године са почетком у 10,20 часова у „Великој сали Скупштине општине Србобран“ одржана је 13. седница Скупштине општине Србобран којој је присуствовало 27 од укупно 28 одборника. Седницом је председавао председник Скупштине општине Србобран Бергел Ласло. Утврђен је дневни ред од 9 тачака.

Након усвајања записника са 12. седнице Скупштине општине Србобран, после дуже расправе, одборници су донели Одлуку о завршном рачуну буџета општине Србобран за 2009. годину. Према овој Одлуци током фискалне 2009. године општина Србобран је остварила укупна примања и приходе у висини од 261.898.921,40 динара што представља 88,93% у односу на план, док су у истом периоду уизвршени укупни расходи и издаци у висини од 255.833.173,75 динара што чини 86,90% у односу на план, тако да је на крају 2009. године остварен суфицит у износу од 6.065.747,65 динара. Ревизију Завршног рачуна буџета општине Србобран за 2009. годину је извршило ДОО „Конфида финодит“ Београд према чијем мишљењу Завршни рачун буџета општине Србобран за 2009. годину истинито и објективно, по свим битним и материјално значајним питањима, приказује стање имовине, обавеза и изворе финансирања, приходе и примања, расходе и издатке, токове готовине, капиталне издатке и примања и извршење буџета за 2009. годину, у складу са релевантним законским и рачуноводственим прописима.
Сходно донетој Одлуци о накнади за заштиту и унапређење животне средине уводи се обавеза плаћања накнаде за заштиту и унапређење животне средине, коју ће плаћати: власници, односно корисници станова и других посебних делова зграда, као и власници, односно корисници породичних стамбених кућа у висини од 0,50 дин/м2 стамбеног простора, власници, односно корисници пословних просторија у висини од 1,00 дин/m2 изграђеног пословног простора, 0,50 динара по м2 за коришћење земљишта за обављање редовне делатности привредних субјеката (неизграђено земљиште), као и правна и физичка лица чија активност утиче на животну средину, сходно Уредби о одређивању активности чије обављање утичу на животну средину у висини од  0,4% оствареног прихода на годишњем нивоу, односно од прихода који правно лице, односно предузетник оствари од продаје сировина, полупроизвода и производа у земљи и иностранству.
У оквиру четврте тачке дневног реда одборници су донели Одлуку о доношењу Локалног акционог плана за образовање Рома у општини Србобран за период од 2010. до 2013. године, који представља стратешки документ општине Србобран и донет је са циљем унапређивања положаја Рома у општини, те унапређења процеса интеграције Рома. Овај документ дефинише правце деловања општине Србобран у области унапређења образовног статуса Рома, као и јасне механизме помоћу којих се може пратити реализација мера које треба да допринесу остварењу овог циља.
Споразумом о сарадњи Града Новог Сада и општина  Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин, Врбас и Кула у формирању региона за управљање комуналним отпадом учесници, у циљу заштите здравља становништва, очувања животне средине и заштите вода и земљишта, као и квалитета ваздуха, теже остваривању циљева у управљању комуналним отпадом путем: превенције настајања отпада, минимизације настајања отпада на извору настајања, поновног коришћења отпада, рециклирања отпада, искоришћења отпада за добијање енергије, трајног депоновања отпада, и другим циљевима предвиђеним Стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019. године. Учесници Споразума ће у циљу реализације циљева овог споразума, приступити оснивању заједничког предузећа када се за то стекну  услови, на територији Града Новог Сада, а које ће обављати следеће активности и делатности: изградњу и рад нове регионалне санитарне депоније, транспорт отпада од трансфер (претоварних) станица до регионалне депоније, издвајање, сакупљање, и сепарацију искористивог отпада из комуналног отпада, сортираног на месту одлагања, припрему или прераду секундарних сировина и пласман на тржиште секундарних сировина, развој и унапређење система за рециклажу, изградњу потребних објеката и инфраструктуре, и изградњу постројења за компостирање, производњу енергије из отпадног материјала и механичко-биолошког третирања пре одлагања на депонију, и др. У оквиру ове тачке дневног реда одборници су у Међуопштинску радну групу за координацију међусобне сарадње у управљању комуналним отпадом именовали за члана Јерков Меланију – директора ЈКП „Градитељ“ Србобран а за заменика члана Дакић Божану – комуналног инспектора у Општинској управи Србобран.
У наставку седнице одборници су размотрили и прихватили измене програма пословања и донели Решење о давању сагласности на Друге измене Програма пословања ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран за 2010. годину који је усвојио Управни одбор ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран на седници од 01.06.2010. године. Према поменутим изменама Програма пословања на основу одобрених средстава од стране Националне службе за запошљавање  за реализацију пројекта уклањања дивљих депонија на територији општине Србобран увећани су укупно планирани приходи и расходи за износ од 1.681.523,60 динара, а реализацијом пројекта ће бити запослено 10 НК радника и један радник са средњом стручном спремом на период од пет месеци. Поред тога одборници су размотрили и прихватили План рада Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран за 2010. годину.
У оквиру осме тачке дневног реда одборници су размотрили и прихватили Извештај о резултатима избора за чланове савета месних заједница на територији општине Србобран спроведеним 09. и 16. маја 2010. године.
На крају седнице одборничка питања су поставили следећи доборници: Петровић Бранислава, Јојкић Александар, Вујић Дражен и Богојевић Жељко.
Рад по 13.седници Скупштине општине Србобран окончан у 14,40 часова.