Српски  Magyar 

12. седница Скупштине општине Србобран

Дана 27.05.2010. године са почетком у 10,00 часова у „Великој сали Скупштине општине Србобран“ одржана је 12. седница Скупштине општине Србобран којој је присуствовало 26 од укупно 28 одборника. Седницом је председавао председник Скупштине општине Србобран Бергел Ласло. Утврђен је дневни ред од 13 тачака.

Након усвајања записника са 11. седнице Скупштине општине Србобран, одборници су на основу Закона о локалним изборима, донели Одлуку о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Србобран изабраних на изборима одржаним 11.05.2008. и 18.05.2008. године за Чернић Горана, уместо одборника коме је мандат одборника престао пре истека времена на које је биран.
У оквиру треће тачке утврђеног дневног реда спроведен је поступак разрешења и избора једног члана Општинског већа. Досадашњи члан Општинског већа Вујин Живко је поднео оставку на ту функцију, а председник општине је у својству овлашћеног предлагача предложио да се за члана Општинског већа изабере Гајинов Милана – књижничар из Србобрана, до истека мандата чланова Општинског већа изабраних 08.07.2010. године.
Сходно одредабама члана 92. Закона о буџетском систему и мишљењу Министарства финанасија одборници су донели Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Србобран за 2009. годину према којој ће екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Србобран за 2009. годину обавити лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, с тим што ступањем на снагу ове Одлуке се ставља ван снаге Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета Општине Србобран за 2009. годину („Службени лист општине Србобран“, број: 8/2009).
Одлуком  о измени Одлуке о комуналном реду измењен је став 1. члана 20. тако да су власници и корисници зграда дужни да поставе олуке на своје објекте и одведу воду на своју парцелу или јавну површину, а уколико се вода из олука одводи на јавну површину хоризонтални олуци на објектима морају се завршавати вертикалом са крајем који је при тлу. Власници и корисници зграда су такође дужни да изврше ограђивање својих парцела на начин утврђен Урбанистичким плановима.
У наставку седнице одборници су размотрили и прихватили измене програма пословања и донели Решења о давању сагласности на Прве измене Програма пословања ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран за 2010. годину који је усвојио Управни одбор ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран на седници од 26.04.2010. године и Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2010. годину које је усвојио Управни одбор ЈКП „Градитељ“ Србобран на седници од 22.04.2010. године.
Одборници су затим прихватили Извештај о извршењу Плана рада и финансијском пословању Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран за 2009. годину, Извештај о раду Савета Месне заједнице Србобран за 2009. годину и План и програм рада Савета Месне заједнице Надаљ за 2010. годину.
Након спроведеног конкурсног поступка одборници су одлучили да се за директора Установе за физичку културу, рекреацију и туризам у наредном четворогодишњем мандату именује Јанковић Наташа – правник из Србобрана која је ову функцију вршила и у претходном периоду.
Одборници су извршили одговарајуће измене у саставу Управног и Надзорног одбора ЈКП „Градитељ“ Србобран.
На крају седнице одборничко питање је поставила Ивошев Љиљана, Вујић Дражен је поновио питање које је поставио на једној од претходних седница а на које није добио одговор, док је Јојкић Александар упутио примедбу да се одговори на постављена одборничка питања нередовно или уопште не дају.
Рад по 12. седници Скупштине општине Србобран окончан у 12,30 часова.