Српски  Magyar 

11. седница Скупштине општине Србобран

Данас, 18.03.2010. године са почетком у 10,00 часова у „Великој сали Скупштине општине Србобран“ одржана је 11. седница Скупштине општине Србобран којој је присуствовало 27 од укупно 28 одборника. Седницом су председавали председник Скупштине општине Србобран Бергел Ласло и заменик председника Скупштине општине Србобран Јанковић Зоран. Усвојен је предложени дневни ред од 36 тачака.
Након утврђивања дневног реда и усвајања записника са 9. и 10. седнице Скупштине општине Србобран, одборници су на основу Закона о локалним изборима, којим је регулисано да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран, наступањем смрти одборника, донели Одлуку о престанку мандата одборника Скупштине општине Србобран Гвозденовић Мирка који је преминуо 21.12.2009. године.

Пошто је Општинска изборна комисија сталном саставу за избор одборника Скупштине општине Србобран и председника општине Србобран образована по раније важећим прописима неопходно је да се њен састав усклади са важећом законском регулативом донета је Одлука о разрешењу председника, секретара, чланова и њихових заменика Општинске изборне комисије у сталном саставу за избор одборника Скупштине општине Србобран и председника општине Србобран. Поштујући одредбе члана 14. Закона о локалним изборима одборничке групе су доставиле своје предлоге за састав Општинске изборне комисије, те су одорници донели Решење о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу.
Након тога су одборници донели Одлуку о приступању првим изменама Статута општине Србобран којом су прихватили предлог председника општине Србобран да се измени члан 33. Статута који регулише број одборника у Скупштини општине Србобран, с тим да ће се ове измене Статута општине Србобран примењивати почев од првих наредних локалних избора.
У наставку су одборници донели Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације дела блока бр. 36 у Србобрану, Одлуку о приступању изради локалног плана управљања отпадом на територији општине Србобран, Одлуку о оснивању Буџетског фонда заштиту животне средине општине Србобран, Одлуку о оснивању Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран и Одлуку о изменама и допунама Одлуке о општинским административним таксама.
Након тога су одборници размотрили и прихватили Извештај о раду са финансијским пословањем ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ за 2009. годину, Извештај о раду са са годишњим рачуном ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2009. годину, Извештај о финансијском пословању Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран за 2009. годину, Извештај о раду Центра за социјални рад општине Србобран за 2009. годину, План и програм рада Центра за социјални рад општине Србобран за 2010. годину, Извештај о раду Центра за спорт и туризам Србобран за 2009. годину, Извештај о раду Установе за културу Дом културе Србобран за 2009. годину, Извештај о раду Народне библиотеке Србобран за 2009. годину, Извештај о раду Фонда за стипендирање студената општине Србобран за 2009. годину, План и програм рада Фонда за стипендирање студената општине Србобран за 2010. годину и Извештај о раду са Извештајем о финансијском пословању Фонда за финансирање изградње и куповину станова за службене потребе општине Србобран за 2009. годину.
У оквиру расправе по 15. тачки дневног реда председавајући седницом заменик пресдедника Скупштине општине Србобран Јанковић Зоран је одборнику Богојевић Жељку, сходно одредбама члана 76. и 78. Пословника Скупштине општине Србобран, изрекао најпре меру упозорења а након тога и меру удаљења са 11. седнице Скупштине општине Србобран, кога је из сале у којој се одржавала седница удаљило скупштинско обезбеђење.
Одборници су упознати и са усменом Информацијом председника општине Србобран о одржаном Збору грађана Месне заједнице Турија 20.02.2010 године на коме се расправљало о ставу општине Србобран о оснивању Задруге „Кобасицијада“ у Турији, коју су и прихватили, док одборници нису прихватили Закључак са одржаног Збора грађана.
Одборници су донели и Одлуку о доношењу Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица и интерно расељених лица у општини Србобра за период 2010.-2013.
Након тога су одборници донели Решење о разрешењу директора Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран, Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран, Решење о именовању директора Центра за социјални рад општине Србобран, Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Србобран, Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Гимназије „Светозар Милетић“ Србобран, Решење о измени Решења о именовању чланова органа управљања Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран, Решење о измени Решења о именовању чланова органа управљања Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран, Решење о одређивању члана Етичког одбора Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран, Решење о измени Решења о именовању чланова органа управљања Фонда за финансирање физичке културе и спорта и Решење о измени Решења о именовању чланова органа управљања Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран.
На крају седнице одборничка питања су поставили одборници: Вујић Дражен, Ашћерић Горанка и Јојкић Александар, тако да је рад по 11. седници Скупштине општине Србобран окончан у 18,25 часова.