Српски  Magyar 

Позив за 5. седницу Скупштине Општине Србобран

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Србобран
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 06-111/2016-I
Дана: 18.11.2016. године
21480 Србобран, Трг Слободе 2
Телефон: 021/730-402

На основу члана 42. став 1. Статута Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број: 5/2008, 7/2012, 1/2014 и 15/2016), члана 64. став 1. и члана 66. став 2. Пословника Скупштине Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број: 11/2015 – пречишћен текст и 21/2015)

С А З И В А М
5. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
за 24.11.2016. године (ЧЕТВРТАК) са почетком у 09,00 часова
у „Великој сали“ Скупштине Општине Србобран

За седницу предлажем следећи:

Д н е в н и  р е д:

1.    Записник са 4. седнице Скупштине Општине Србобран
2.    Одлука о трећем ребалансу буџета Општине Србобран за 2016. годину
3.    Акт о давању сагласности на Одлуку о статусној промени припајања ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран ЈКП „Градитељ“ Србобран
4.    Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Србобран за 2015. годину
5.    Одлука о усклађивању пословања ЈКП „Градитељ“ Србобран са Законом о јавним предузећима
6.    Одлука о измени надлежног органа у одређеним одлукама Скупштине Општине Србобран
7.    Одлука о давању на коришћење Центру за социјални рад Општине Србобран станова и стамбених зграда у јавној својини Општине Србобран
8.    Одлука о укидању статуса јавног добра
9.    Одлука о давању станова у закуп и на коришћење ради решавања стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица у Општини Србобран
10.    Одлука о давању просторија на коришћење Месној заједници Надаљ
11.    Одлука о братимљењу и успостављању дугорочне сарадње између Општине Србобран (Република Србија) и града Мишкин (Јарославска област, Руска федерација)
12.    Измене Програма за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота Општине Србобран за 2016. годину
13.    Друге измене и допуне Годишњег програма пословања ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2016. годину
14.    Извештај о извршењу Буџета Општине Србобран за период јануар – септембар 2016. године
15.    Извештај о пословању и Завршни рачун Дома здравља „др Ђорђе Бастић“ Србобран за 2015. годину
16.    Извештај о извршењу Плана рада и Финансијског плана Дома здравља „др Ђорђе Бастић“ Србобран за период 01.01. -31.12.2015. године
17.    План рада и Финансијски план Дома здравља „др Ђорђе Бастић“ Србобран за 2016. годину
18.    Извештај о раду за радну 2015/2016. годину Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран
19.    Годишњи план рада за радну 2016/2017. годину Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран
20.    Решење о давању сагласности на Статут ЈКП „Градитељ“ Србобран
21.    Решења о разрешењу чланова школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Србобран и чланова Управног одбора Установе за предшклско васпитање и образовање „Радост“ Србобран
22.    Решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Србобран и чланова Управног одбора Установе за предшклско васпитање и образовање „Радост“ Србобран
23.    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова органа управљања Дома здравља „др Ђорђе Бастић“ Србобран
24.    Решење о разрешењу директора ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран
25.    Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран
26.    Одборничка питања

НАПОМЕНА: Материјали за 15, 16. и 17. тачку дневног реда су достављени уз позив за 4. седницу Скупштине Општине Србобран која је оджана 13.10.2016. године.

 

За тачност:

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милорад Савков

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки

Службени лист