Српски  Magyar 

Одржана 6. седница Општинског већа

Дана, 10.03. 2009. године (уторак)  са почетком у 09,00 часова у „Малој сали“ Скупштине општине Србобран, одржана је 6. седница Општинског већа општине Србобран, којом је председавао председник Општине и Општинског већа, Бранко Гајин. На дневном реду седнице било је укупно 45 тачака дневног реда.

После усвојених записника са 4. и 5. седнице, чланови Општинског већа су након разматрања нацрта, утврдили предлоге Одлуке о екстерној ревизији завршног рачуна буџета Општине Србобран за 2008. годину,Одлуке о допунском буџету Општине Србобран за 2009. годину, Одлуке о изради Плана детаљне регулације за блок број 29 у Србобрану,Одлуке о оснивању Савета за омладину Општине Србобран, Одлуке о објављивању прописа Скупштине општине и других аката и о издавању „Службеног листа Општине Србобран“, Одлуке о допуни Одлуке о општинским административним таксама и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фонда за стипендирање кадрова.
На овој седници донешен је и Пословник Општинског већа општине Србобран.
Након тога чланови Општинског већа размотрили су и прихватили  извештаје о раду са извештајима о финансијском пословању за 2008. годину и планове и програме са финансијским плановима за 2009. годину месних заједница, установа, предузећа и фондова чији је оснивач Скупштина општине Србобран, и исте упутили Скупштини на разматрање и усвајање.
Општинско веће је усвојило и Извештај о извршењу Програма рада Историјског архива Сента за 2008. годину, Програм делатности и развоја Историјског архива Сента за 2009. годину као и Извештај Републичког хидрометеоролошког завода Србије о функционисању система одбране од града на територији Радарског центра „Фрушка Гора“ за период 15.04. до 15.10.2008. године.
 Општинско веће је одбило захтеве ЈКП „Градитељ“ Србобран за давање сагласности на одлуке о повећању цена комуналних услуга.
Жалбе обвезника на решења ЈП „Дирекција за урбанизам и грађевинско земљиште Општине Србобран“ о утврђивању висине накнаде за коришћење изграђеног и неизграђеног грађевинског земљишта за 2008. годину (Новчић Душан, Кужић Богдан, ЈВП „Воде Војводине“ (9), ДТД ВДП „Средња Бачка“ (2), Општинско веће је одбило као неосноване.
Прихваћен је извештај о утрошку средстава остварених од производње нафте и гаса Гимназије „Светозар Милетић“ Србобран.
На истој седници Општинско веће је донело Препоруку за утврђивање критеријума расподеле средстава намењених спортским колективима.
Захтев закупаца пољопривредног земљишта у државној својини Стајић Милана из Бечеја, Фехер Золтана старијег из Темерина, Фехер Золтана млађег из Темерина и ОЗЗ „Теранова“ из Турије за изузимање земљишта које користе по основу Уговора о закупу закљученог са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде на период од три године, а који истиче 30.10.2009. године, одбијен је, као неоснован.

Предлог „Центра за спорт и туризам“ Србобран за формирање Комисије за категоризацију соба за изнајмљивање, односно, кућа и станова за одмор прослеђен је Општинској управи Србобран на решавање, као надлежној по том питању.
Након разматрања Одлуке Савета Месне заједнице Надаљ о утврђивању висине плате секретара месне заједнице, Општинско веће је својим Закључком прихватило захтев МЗ Надаљ тако да се послови секретара месне заједнице вреднују коефицијентом у висини од 12,05 а што представља коефицијент утврђен Законом о платама у државним органима и Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним уз примену основице за обрачуна и исплату плата коју утврђује Влада Републике Србије.
Захтев СТУР „Цврчак“ Србобран за подршку путем субвенције Web portala www.srbobran.net је одбијен.

Општинско веће је верификовало Студију о ревитализацији пруга и железничког путничког и робног саобраћаја на пругама Нови Сад-Бечеј-Сента-Хоргош и Бечеј-Врбас.
Овим је окончан рад 6. седнице Општинског већа у 13,00 часова.