Српски  Magyar 

У четвртак XXXIV седница СО Србобран

Милена Аларгић, председница Скупштине општине Србобран, заказала је за четвртак, 21. септе,бар, XXXIV седницу локалног парламента.

На основу члана 42. став 3. Статута Општине Србобран («Службени лист општине Србобран», број 4/2019, 20/2019 и 6/2022), члана 102. Пословника Скупштине Општине Србобран («Службени лист општине Србобран», број 11/2019)

САЗИВАМ 34. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

за 21. 09. 2023. године, четвртак, са почетком у 09.00 часова; место одржавања - сала Малог позоришта, Светог Саве 2, Србобран

За седницу предлажем следећи Дневни ред

 1. Записник са 33. седнице Скупштине општине Србобран
 2. Извештај о извршењу буџета Општине Србобран за период јануар – јун 2023. године
 3. Oдлукa о усвајању нацрта текста Уговора о оснивању Јавног комуналног предузећа “Регионални центар за управљање отпадом“ Нови Сад
 4. Одлука о грађевинском земљишту општине Србобран
 5. Одлука о измени Одлуке о начину, поступку и висини накнаде за успостављање права стварне службености на непокретностима у јавној својини општине Србобран
 6. Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за дислокацију атарског пута у КО Турија
 7. Одлука о изради Плана детаљне регулације дела радне зоне на катастарској парцели 2642/5 у КО Турија
 8. Одлука о изради Плана детаљне регулације моста на ДП II А реда број 100, са приступним саобраћајницама (делови блокова 6, 27 и 28) у Србобрану
 9. Одлука о расписивању јавног огласа о отуђењу грађевинског земљишта у Србобрану
 10. Одлука о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Србобран непосредном погодбом у сврху исправке границе парцеле
 11. Одлука о измени и допуни Одлуке о печатима органа општине Србобран
 12. Одлука о другој измени Кадровског плана Општинске управе Србобран и Правобранилаштва општине Србобран за 2023. годину
 13. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавног предузећа ЈКП „Градитељ“ Србобран чији је оснивач општина Србобран за период од 01. 01. 2023. до 30. 06. 2023. године
 14. Решење о давању сагласности на План и програм рада Народне библиотеке Србобран за 2024. годину
 15. Решење о давању сагласности на План и програм рада Савета Месне заједнице Србобран за 2024. годину
 16. Решење о давању сагласности на Плана рада Савета Месне заједнице Турија за 2024. годину
 17. Решење о давању сагласности на План и програм рада Савета Месне заједнице Надаљ за 2024. годину
 18. Одборничка питања

Председница СО Србобран

Милена Аларгић