Српски  Magyar 

Србобрану подршка за унапређење система ФУК

У оквиру Програма EU Exchange 6 – "Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Србији", на јавном позиву за избор корисничких локалних самоуправа (ЛС) за доделу стручне подршке у две области, кроз два конкурса (за успостављање/унапређење система финансијског управљања и контроле – ФУК и успостављање/унапређење функције интерне ревизије – ИР ), примљена је укупно 21 пријава локалних самоуправа, које су оцењене у складу са конкурсним смерницама.

На основу предлога Комисија за евалуацију и рангирање и потврде Надзорног одбора Програма, по конкурсима су изабране следеће локалне самоуправе:

- у оквиру Конкурса за доделу стручне подршке за успостављање/унапређење система ФУК изабрано је укупно пет локалних самоуправа, и то: Србобран, Врбас, Бољевац, Лајковац и Тутин.

- у оквиру Конкурса за доделу стручне подршке за успостављање/унапређење функције ИР одабрано је укупно шест локалних самоуправа, и то: Трстеник, Оџаци, Кањижа, Тутин, Голубац и Сомбор.

Подршка по свакој од конкурсних области, у оквирном трајању од 12 месеци, реализоваће се на основу Споразума о сарадњи који ће бити закључени са сваком изабраном ЛС, и подразумева реализацију активности намењених да помогну корисницима вођењем кроз процес, изградњом капацитета и пружањем одговарајуће експертизе за организациону консолидацију и формирање/унапређење документационог оквира за функционисање ФУК и ИР. Подршка је заснована на принципима и стандардима ФУК и ИР разрађеним кроз домаћи регулаторни оквир (пре свега кроз Закон о буџетском систему и одговарајуће Правилнике за ФУК и ИР), и спроводиће се на основу приступа, методолошких упутстава и смерница, приручника и модела које објављује Министарство финансија, те праћењем добрих пракси и формираних база знања.

Иначе, ово је још један пример како СКГО захваљујући средствима Европске уније у оквиру Програма, пружа подршку градовима и општинама у повећању кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Србији.

Свим локалним самоуправама у Србији у оквиру Програма EU Exchange 6, на располагању је саветодавна подршка СКГО за питања управљања јавним финансијама, и посебно интерне финансијске контроле. И у наставку спровођења Програма предвиђене су координационе активности за све ЛС и догађаји за размену искустава између ЛС и са надлежним националним институцијама на теме из обухвата ФУК и ИР. Програм EU Exchange 6 финансира Европска унија у оквиру националног Програма ИПА 2019 и спроводи се у режиму директног управљања, што значи да Делегација ЕУ у Србији има најзначајнија управљачка овлашћења. Кључне ресорно надлежне институције на националном нивоу јесу Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике, уз Министарство државне управе и локалне самоуправе и Министарство за европске интеграције. Као и у претходним фазама Програма Exchange, СКГО има улогу имплементационог партнера и непосредне одговорности у погледу реализације планираних програмских активности.