Nov 26, 2020 Last Updated 3:50 PM, Nov 25, 2020

Нове мере Штаба за ванредне ситуације

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 63. Статута општине Срнбобран („Службени лист Општине Србобран“, бр. 4/2019 и 20/2019 ), а на основу Закључка Штаба за ванредне ситуације општине Србобран број 82-9/2020-I од 19. 11. 2020 године, председник општине доноси

О  Д  Л  У  К  У

о проглашењу ванредне ситуације за територију општине Србобран

1. Проглашава се ванредна ситуација за територију општине Србобран.

2. Ванредна ситуација се проглашава због настанка елементарне непогоде ширењем епидемије заразне болести COVID-19 и спровођења оперативних мера заштите и спасавања.

3. О спровођењу ове одлуке стараће се Штаб за ванредне ситуације општине Србобран у складу са чланом 43. и чланом 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018).

4. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Јужнобачког управног округа, Републичком штабу за ванредне ситуације - Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ВС у Новом Саду , јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.

5. Ова одлука ступа на снагу ОДМАХ и биће објављена у „Службеном листу општине Србобран“.  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СРБОБРАН

Радивој Дебељачки

На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр.87/2018), Члана 9 Одлуке о организацији и функционисању цивилнe заштите на територији општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ бр. 6/2011), Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору (“Сл. гласник” 100/2020-7 и 111/2020-14 и 133/2020-39) и на основу Уредбе о изменама и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести  COVID 19 (“Сл. Гласник РС” број 111/2020), Штаб за ванредне ситуације општине Србобран у циљу спречавања ширења зарaзне болести COVID 19,  на ванредној седници одржаној дана 19. 11. 2020.  године доноси следећу:

Н А Р Е Д Б У

1. Забрањују се јавна окупљања на територији општине Србобран на јавним местима у затвореном и отвореном простору – када се истовремено окупља више од 5 лица, с тим што растојање између присутних лица мора бити најмање 1,5 m, односно на свака 4 m² може бити присутно једно лице, ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2. (Са изузетком који се односи на рад привредних субјеката који не пружају услуге становништву, као и на рад државних органа и јавних служби.)

2. Наређује се употреба заштитних маски на територији општине Србобран у свим затвореном просторима, и препоручује се ношење маски на отворенм простору.

На јавним местима на отвореном простору, уколико није могуће одржавати растојање између два лица од најмање 1,5 м (испред продавница, апотека, аутобуској станици и сл.) ношење заштитних маски је обавезно.

3. Ограничава се радно време угоститељских објеката, трговинских и осталих радњи, приређивача посебних и класичних игара на срећу (кладионица) на територији општине Србобран тако да могу радити најдуже од 05.00 часова до 21.00 часова.

Ограничење радног времена из тачке 3. не односи се на апотеке, угоститељске објекте који врше доставу хране као ни на бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива.

4. Наређује се привредним субјектима који обављају угоститељску делатност, делатност у трговинским форматима и врше услуге, као и привредним субјектима који не пружају услуге становништву, да одреде лице одговорно за спровођење епидемиолошких мера.

На улазу у објекат у којем привредни субјекти обављају делатност из става 1.  ове тачке морају бити истакнути подаци о лицу  одговорном за спровођење епидемиолошких заштитних мера.

На улазу у објекат у којем привредни субјекти обављају делатност из става 1. ове тачке, мора бити јасно истакнута површина и број лица који могу бити истовремено у објекту, (на свака 4 m² може бити присутно једно лице).

5. Наређује се обавезно ношење маски на прописан начин (тако да прекрива нос и уста) на пијацама. Продавци на пијаци као и купци морају носити заштитне маске све време боравка на простору пијаце, уз поштовање физичке дистанце између купаца од најмање 1,5м односно за једном тезгом не може бити присутно више од 5 лица.

6. Препоручује се Предшколској установи "Радост" да док траје ванредна ситуација на територији општине Србобран, врши пријем деце чија су оба родитеља или старатеља запослена, или родитељ односно старатељ који самостално врши родитељско право – радно ангажован.

7. Одржавање спортских такмичења и тренинга у затвореном постору дозвољено је без присуства публике.

Одговорно лице, организатор тренинга/такмичења, дужан је да уколико се у току тренинга јаве здравствени проблеми код активног учесника, без одлагања удаљи то лице са такмичења и упути га у надлежну COVID амуланту, као и остале учеснике који су билу у контакту са тим лицем.

8. За спровођење ових мера задужена је комунална инспекција општине Србобран.

Командант Штаба за ванредне ситуације

Радивој Дебаљачки

Службени лист