Oct 25, 2020 Last Updated 7:04 AM, Oct 24, 2020

У четвртак II седница СО Србобран

Милена Аларгић, председница Скупштине општине Србобран, заказала је за четвртак, 01. октобар, II седницу локалног парламента. Пред одборницима ће се наћи дневни ред са 28 тачака.

На основу члана 42. Статута Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број 4/2019 и 20/2019), члана 100. Пословника Скупштине Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број 11/2019)

САЗИВАМ

 1. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

за 01. 10. 2020. године, четвртак, са почетком у 09.00 часова, у Великој сали СО Србобран

За седницу предлажем следећи Дневни ред 

 1. Записник са конститутивне седнице Скупштине општине Србобран
 2. Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Србобран
 3. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Србобран
 4. Одлука о завршном рачуну општине Србобран за 2019. годину
 5. Одлука о усвајању информације о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП „Градитељ“ Србобран чији је оснивач општина Србобран за период од 01. 01. 2020. до 31. 03. 2020. године
 6. Одлука о усвајању информације о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП „Градитељ“ Србобран чији је оснивач општина Србобран за период од 01. 01. 2020. до 30. 06. 2020. године
 7. Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за ТС 110/20 kV „Србобран 2“ у Србобрану, са расплетом 20 kV водова
 8. Одлука о изради Плана детаљне регулације за увођење ДВ 110 kV бр. 1267 ТС Нови Сад 3 – ТС Србобран у ТС 110/20 kV „Србобран 2“
 9. Одлука о доношењу Плана детаљне регулације рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилишта за животиње
 10. Одлука о расписивању јавног огласа о отуђењу грађевинског земљишта у Турији
 11. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2020. годину на територији општине Србобран
 12. Извештај о раду са финансијским извештајем „Одмаралиште“ Србобран за 2019. годину
 13. Извештај о раду ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2019. годину
 14. Финансијски извештај ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2019. годину
 15. Одлука о расподели добити ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2019. годину
 16. Извештај о раду са финансијским извештајем Центра за социјални рад општине Србобран за 2019. годину
 17. Извештај о раду са финансијским извештајем Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран за 2019. годину
 18. Извештај о раду са финансијским извештајем Установе за културу Дом културе Србобран за 2019. годину
 19. Извештај о раду са финансијским извештајем Народне библиотеке Србобран за 2019. годину
 20. Извештај о раду са финансијским извештајем Месне заједнице Србобран за 2019. годину
 21. Извештај о раду са финансијским извештајем Месне заједнице Турија за 2019. годину
 22. Извештај о раду са финансијским извештајем Месне заједнице Надаљ за 2019. годину
 23. Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Србобран
 24. Оперативни план одбране од поплава за воде II реда општине Србобран
 25. Извештај о раду штаба за ванредне ситуације општине Србобран за 2019. годину
 26. Доношење Решења о разрешењу в.д. директора и Решења о именовању директора Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран
 27. Доношење решења о разрешењу и именовању органа управљања јавних предузећа, установа, комисија и сталних радних тела које образује Скупштина општине Србобран
 • Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Савета за привреду, буџет и финансије
 • Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине
 • Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Комисије за прописе
 • Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Комисије за за представке и жалбе
 • Решење о именовању председника и чланова Савета за младе
 • Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Градитељ“ Србобран
 • Решење о разрешењу и именовању председника и чланова органа управљања Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран
 • Решење о разрешењу и именовању председника и чланова органа управљања Установе за културу Дом културе Србобран
 • Решење о разрешењу и именовању председника и чланова органа управљања Центра за социјални рад општине Србобран
 • Одлука о измени Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Друштва са ограниченом одговорношћу „Одмаралиште“ Србобран и утврђивању висине накнаде за њихов рад
 • Решење о разрешењу и именовању председника и чланова органа управљања Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран
 • Решење о разрешењу и именовању Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Србобран
 • Решење о именовању Школског одбора Гимназије и економске школе „Светозар Милетић“ Србобран
 • Решење о именовању председника и чланова Комисије за одређивање назива појединих делова насељених места (улица и тргова) у општини Србобран
 • Решење о образовању Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Србобран
 1. Одборничка питања

Председница СО Србобран

Милена Аларгић