Feb 19, 2019 Last Updated 4:30 PM, Feb 18, 2019

У четвртак 24. седница СО Србобран

Милена Аларгић, председница Скупштине општине Србобран, заказала је за четвртак, 24. август, XXIV седницу локалног парламента. У припреми седнице сачињен је дневни ред од 29 тачака.

На основу члана 42. став 1. Статута Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број 11/2017 – пречишћен текст), члана 64. став 1. и члана 66. став 2. Пословника Скупштине Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број 11/2015 – пречишћен текст, 21/2015 и 2/2017)

С А З И В А М
24. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
за 23. 08. 2018. године (четвртак), са почетком у 09.00 часова
у Великој сали Скупштине општине Србобран

За седницу предлажем следећи Дневни ред:

1. Записник са 23. седнице Скупштине Општине Србобран
2. Избор члана Општинског већа општине Србобран
3. Одлука о измени Одлуке о давању станова и стамбених зграда у јавној својини општине Србобран на коришћење Центру за социјални рад општине Србобран
4. Одлука о допуни Одлуке о давању станова у закуп и на коришћење ради решавања стамбених потреба изабраних постављених и запослених лица у општини Србобран
5. Одлукa o изменама Одлуке о реализацији буџета општине Србобран у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину
6. Одлука о доношењу Локалног акционог плана за образовање Рома у Општини Србобран 2018 – 2021.
7. Одлука о јавним паркиралиштима
8. Одлука о обављању делатности зоохигијене
9. Одлука о пијацама
10. Одлука о димничарским услугама на територији општине Србобран
11. Одлука о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге
12. Одлука о прибављању непокретности у јавну својину изградњом-доградња гараже ДЗ "Др Ђорђе Бастић"
13. Одлука о измени Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину непосредном погодбом
14. Извештај о извршењу буџета општине Србобран за период јануар – јун 2018. године
15. Извештај о раду и пословању ДЗ "Др Ђорђе Бастић" за 2017. годину
16. Извештај о извршењу Плана рада и Финансијског плана ДЗ "Др Ђорђе Бастић“ за период од 01. 01. 2017. – 31. 12. 2017. године
17. План рада и финансијски план ДЗ "Др Ђорђе Бастић" за 2018. годину
18. Извештај о раду ЈКП "Градитељ" за 2017. годину
19. Финансијски извештај за 2017. годину ЈКП "Градитељ"
20. Одлука о расподели добити за 2017. годину ЈКП "Градитељ"
21. Решење о давању сагласности на Одлуку о  пречишћеном тексту Статута Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран
22. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора ДЗ "Др Ђорђе Бастић"
23. Решење о именовању вршиоца дужности директора ДЗ "Др Ђорђе Бастић"
24. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Установе за културу Дом културе Србобран
25. Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе за културу Дом културе Србобран
26. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран
27. Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран
28. Решење о измени Решења о именовању чланова Савета за управљање миграцијама и трајна решења Општине Србобран
29. Одборничка питања

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
        Милена Аларгић
       

Службени лист