Српски  Magyar 

ОБАВЕШТЕЊЕ: Oстваривање права на субвенционисану цену комуналних услуга

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ДА, ОД 04. ЈУЛА ДО 31. ЈУЛА 2023. ГОДИНЕ, МОГУ ПОДНОСИТИ ЗАХТЕВЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ЦЕНУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

 

 1. КОЈЕ УСЛУГЕ СЕ СУБВЕНЦИОНИШУ И У КОМ ПРОЦЕНТУ?

Субвенционисана цена се може остварити за следеће комуналне услуге пружаоца услуга ЈКП „Градитељ” Србобран:

 • снабдевање водом за пиће,
 • изношење кућног смећа.

Наведене услуге се субвенционишу у висини од 50%.

 

 1. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ:

Субвенционисање цене остварује појединац или домаћинство - корисник комуналних услуга, који су у систему наплате, и то: физичка лица која су власници или закупци стамбеног простора, закупци станова на неодређено време у јавној својини.

Субвенционисану цену закупац стана може остварити под условом да је закључио уговор о закупу са закуподавцем, оверен код јавног бележника (односно суда или органа управе, уколико је уговор закључен у време кад су оверу могли вршити ови органи) и да је уговором утврђено да је закупац у обавези да плаћа трошкове комуналних услуга.

Неопходно је да закупац има пријаву пребивалишта на адреси стана (односно боравишта уколико се ради о избеглом или интерно расељеном лицу), за који се тражи субвенција, а под условом да припада једној од категорија корисника из члана 5. ове одлуке.

Субвенцију могу остварити лица из става 1. овог члана, под условом да редовно измирују своје обавезе, или, уколико имају дуговање према ЈКП „Градитељ”-у на име неизмирених обавеза за пружене услуге које се овом Одлуком субвенционишу, да имају закључен репрограм и да уредно измирију обавезе из репрограма и текуће обавезе. Проценат умањења цене услуге, примењује се само на текућу потрошњу (за дати месец) и не може се обрачунавати на износ дуга по основу неизмирених обавеза за пружене услуге које се субвенционишу.

Цена услуге се субвенционише у складу са бројем чланова домаћинства. Број чланова домаћинства на основу ког се врши обрачун цена услуга које се субвеционишу, мора одговарати стварном стању броја чланова домаћинства. У супротном, корисник је дужан да надлежном ЈКП “Градитељ” Србобран пријави промену у броју чланова, пре подношења захтева за остваривање права на субвенцију. Услуга снабдевања водом за пиће субвенционисаће се највише до 5м3 по члану домаћинства.

Oпшти услови:

 • да је појединац односно члан породице домаћинства који припада категорији корисника из члана 5. ове Одлуке држављанин Републике Србије и да има пребивалиште на територији oпштине Србобран, на адреси на којој се налази непокретност најмање 6 месеци пре дана подношења захтева,
 • да је појединац односно члан породице домаћинства који припада категорији корисника из члана 5. ове Одлуке избегло лице или интерно расељено лице са Косова и Метохије, које има боравиште на територији oпштине Србобран, на адреси на којој се налази непокретност најмање 6 месеци пре дана подношења захтева.

Kатегорије које имају право на субвенционисање цене услуга:

 1. корисник који има признато својство ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида и цивилног инвалида рата,
 2. појединац или домаћинство чији је члан корисник породичне инвалиднине,
 3. појединац или домаћинство чији је члан учесник НОР-а, оружаних акција после 17. августа 1990. године (за очување суверености и независности СФРЈ) и за време агресије НАТО снага на СРЈ, брачни или ванбрачни друг у случају смрти учесника рата,
 4. појединац или домаћинство чији је члан пензионер и то:
 • у једночланом домаћинству, уколико подносилац захтева прима пензију у износу мањем од износа 40% просечне нето зараде у РС према последњем званичном објављеном податку, пре периода подношења захтева, под условом да домаћинство нема других прихода или непокретну имовину, осим стана у коме станују и пољопривредног/грађевинског земљишта површине до 1 катастарског јутра,
 • домаћинство у коме су сви чланови корисници пензије, са приходом само по основу пензије, по члану домаћинства нижим од 30% просечне нето зараде у РС према последњем званичном објављеном податку, пре периода подношења захтева, под условом да домаћинство нема других прихода или непокретну имовину, осим стана у коме станују и пољопривредног/грађевинског земљишта површине до 1 катастарског јутра,
 • вишечлано домаћинство чији је члан пензионер (један или више чланова), уколико су остали чланови домаћинства без прихода (дакле, уколико домаћинство има само приходе по основу пензије), уколико просечан месечан приход по члану домаћинства не прелази износ од 25% просечне нето зараде у РС према последњем званичном објављеном податку, пре периода подношења захтева, под условом да домаћинство нема других прихода или непокретну имовину, осим стана у коме станују и пољопривредног/грађевинског земљишта површине до 1 катастарског јутра.

Приходом домаћинства, осим прихода по основу пензије, сматра се приход од зараде, предузетничке делатности и друге вресте прихода и накнада, при чему ће се узимати просек исплаћене зараде/накнаде за 3 месеца пре месеца подношења захтева.

Домаћинство може остварити субвенцију само по једном основу.

 

 1. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

потребна документација, за сваку категорију корисника, наведена је у обрасцу захтева за остваривање права

Обрасци су доступни са сајту Општине Србобран (www.srbobran.rs), и на сајту КЛЕР-а (http:srbobran48.rs/k/) а могу се добити и на писарници Општинске управе Србобран.

Захтев са потребном документацијом, предаје се непосредно на писарници Општинске управе Србобран, Србобран, Трг слободе бр. 4, или поштом на адресу: Општинска управа Србобран, Трг слободе бр. 2.

Све информације у вези остваривања права на субвенционисану цену комуналних услуга, могу се добити у КЛЕР-у Општине Србобран, на адреси: Србобран, Трг слободе бр. 2, тел: 063/1051-166.