Српски  Magyar 

Обавештење бирачима

РепубликаСрбија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Србобран
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Начелник Општинске управе
Број: 013-18/2022-IV
Дана: 06.09.2022.  године
СРБОБРАН 

На основу Одлуке министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина, који ће бити одржани 13. новембра 2022. године (''Службени гласник РС'', бр. 100/2022),  Општинска управа општине Србобран дана 06.09.2022. године, даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ припадници националних мањина са пребивалиштем, односно боравиштем за интерно расељена лица која имају бирачко право, да је део посебног бирачког списка националне мањине за подручје Општине Србобран од 06.09.2022. године изложен на увид у згради Општине Србобран, у канцеларији број 7 , у улици Трг слободе бр. 2, у времену од 08,00 до 15,00 часова сваког радног дана.

До закључења посебног бирачког списка 28. октобра 2022. године, припадници националних мањина могу поднети захтев Општинској управи општине Србобран за упис и евентуалне промене у посебном бирачком списку

(брисање, измене, допуне или исправке).

Од закључења посебних бирачких спискова националних мањина па до 72 часа пре дана одржавања избора, упис бирача који нису уписани у бирачки списак и промене у бирачком списку врши министарство надлежно за вођење посебног бирачког списка.

Упис у посебан бирачки списак врши се искључиво на лични захтев припадника националне мањине, који се својеручно потписан подноси у писаној форми органу јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно боравишта за интерно расељена лица.

Увид у посебан бирачки списак, у складу са законом који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе: https://upit.posebanbirackispisak.gov.rs уношењем података о јединственом матичном броју грађана. 

Начелник
Општинске управе,
Данијела Вујачић

 

 

Службени лист