Српски  Magyar 

Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање

На основу обавештења ЈП „Србијагас“ о промени цене природног гаса, број 6301/5051/12 од 31. јула 2013. године, Управни одбор ЈКП  „Градитељ“ Србобран, дана 6. августа 2013. године, донео је Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање број 766/13 и послао је у Агенцију за енергетику Републике Србије ради давања саласности. Агенција за енергетику Републике Србије је 13. 08. 2013. године донела Одлуку о давању сагласности на Одлуку о цени гаса за јавно снабдевање број 504/2013-Д-I/4.

Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање по добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије биће објављена у „Службеном гласнику РС“ и примењиваће се од 01. септембра 2013. године. Цене природног гаса за јавно снабдевање исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање („Службени гласник РС“, број 93/2012) и то:

Редни број

Категорија

купаца

Групе

купаца

Тарифа

„енергент“

(дин/м3)

„капацитет“

(дин/м3/дан/година)

„накнада по месту испоруке (дин/место испоруке/година)

1.

Категорија I

p < 6 бар

Домаћинства

47,62

1.190,04

2.

Остали купци

45,34

252,52

1.190,04


Поред обавезних података који морају бити садржани у рачуну у складу са важећим прописима који регулишу ову област, рачун садржи и податке који транспарентно приказују обрачуне у складу са тарифама.
1. Износ накнаде по тарифом „енергент“ се примењује на продату, односно испоручену количину природног гаса утврђену мерењем за свако место испоруке природног гаса тог купца, односно корисника система, у обрачунском периоду.
• Испоручена количина природног гаса представља сведену количину измерене количине природног гаса на стандардни, односно уговорени квалитет природног гаса (доња топлотна вредност од 33338,35КЈ/м3, при температури од 288,15К и притиску од 1,01325бара).
• Измерена, односно очитана количина природног гаса представља разлику између новог и старог стању на мерилу природног гаса.

2. Износ накнаде за тарифу „капацитет“ утврђује се множењем цене за тарифу „капацитет“ са максималном дневном потрошњом природног гаса из предходне године.
• Максимална дневна потрошња природног гаса  у предходној години где не постоји могућност дневног очитавања, израчунава се на основу максималне измерене месечне потрошње на датом месту испоруке природног гаса тог купца, односно корисника система, сведене на дан и увећане за 20% заокружене на цео број.
• Максимална дневна потрошња природног гаса у првој години прикључења новог купца утврђује се на основу података о максималној дневној потрошњи природног гаса за ту годину из уговора о продаји природног гаса. Ове одредбе примењује се и на купца који у претходној години није имао потрошњу природног гаса.

3. Износ накнадне по тарифи „накнада по месту испоруке“ примењује се за сваког појединачног купца, утврђена је на годишњем нивоу и распоређује се према броју обрачунских периода.

Србобран, 13. август 2013.

Служба за дистрибуцију гаса

Службени лист