Српски  Magyar 

Обавештење Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине

Одељење за урбанизам, стамбено – комуналне послове и заштиту животне средине, Општинске управе Србобран обавештава јавност да је донето решење да за пројекат изградње когенеративног постројења „Србобран 1“ и „Србобран 2“, чија реализација се планира на катастарској парцели бр. 11783/2 К.О. Србобран, ванграђевински реон, на територији општине Србобран, носиоца пројекта “Нафтна индустрија Србије АД”, Нови Сад, Народног Фронта бр. 12, није потребна процена утицаја на животну средину.

Решење је донето на основу увида у достављену документацију уз захтев и по спроведеном поступку разматрања захтева. Тачком 3. подтачка 1, листе II Пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, Уредбе о утврђивању листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 114/2008) је утврђено да се за Постројења за производњу електричне енергије, водене паре, топле воде, технолошке паре или загрејаних гасова (термоелектране, топлане, гасне турбине, постројења са мотором са унутрашњим сагоревањем, остали уређаји за сагоревање), укључујући и парне котлове, у постројењима за сагоревање уз коришћење свих врста горива сас нагом од 1 до 50 MW може захтевати процена утицаја пројекта на животну средину. У процесу разматрања захтева, приликом одлучивања, није било достављених Мишљења заинтересованих органа, организација, нити јавности. Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања, преко овог органа.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа Србобран
Одељење  за  урбанизам, стамбено-комуналне 
послове и заштиту  животне  средине
Број: 501-9/13-IV-01
Дана: 30. 07. 2013. год.
21480 СРБОБРАН, Трг Слободе бр. 2
Тел:021/730-020
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ СРБОБРАН
Драган Шарчев

Службени лист