Српски  Magyar 

Обавештеље Кoмисије за спровођење комасације у катастарској општини Надаљ 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРБОБРАН
KOМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ У
КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ НАДАЉ 2
Број:06-38/2020-I   
Дана: 09.06.2019. године
21480 Србобран, Трг Слободе 2
Тел: 021/730-020; факс: 021/731-079 

Обавештење

У циљу упознавања учесника комасације са принципима,  начелима и одредбама прописа који регулишу ову област KOМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ У  КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ НАДАЉ 2 организује трибину која ће се одржати дана 19.06.2020. године у 18,00часова у просторијама Месне заједнице у Бачком Градишту.

Сви заинтересовани грађани,  власници пољопривредног земљишта у КО Надаљ II се позивају да присуствују трибини где могу  члановима Комисије упутити питања у вези даљих  активности на  спровођењу поступка комасације.

Циљ комасације је да се констатује стање и утврде међе и границе парцела. Оно што би требало бити најочигледнија последица комасације јесте да ће доћи до укрупњавања поседа, а осим тога комасација ће омогућити да се на рационалнији и ефикаснији начин приступи обрађивању земљишта. Поред новог обликовања граница парцела овај посао подразумева и нову пројекцију атарских путева и каналске мреже која служи за наводњавање и одводњавање. 

 

Председник Комисије
Јулија Попић

 

Службени лист