Српски  Magyar 

Јавна седница комисије за планове општине Србобран - У Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу ТС 110/20 kV “Србобран 2” у Србобрану, са расплетом 20 kV водова

У складу са чланом 50 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 81/209-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/2013-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и члана 54-67 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник Републике Србије“ и 32/2019) Општинска управа Србобран, Oдељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине:

ОГЛАШАВА ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ

КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН   

У Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу ТС 110/20 kV “Србобран 2” у Србобрану, са расплетом 20 kV водова

Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу ТС 110/20 kV “Србобран 2” у Србобрану, са расплетом 20 kV водова одржава се у трајању од 30 дана, од 22. јануара 2020. године до 22. фебруара 2020. године.

У складу са чланом 65 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник Републике Србије“ и 32/2019), дана 27. фебруара 2020. године (четвртак) у малој сали Општине Србобран са почетком у 14:00 h одржаће се јавна седница Комисије за планове Општине Србобран.

 

НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Владимирка Ковачић, дипл. правник

 

Службени лист