Српски  Magyar 

Јавна седница комисије за планове општине Србобран - у нацрт плана детаљне регулације рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада i категорије и прихватилишта за животиње...

У складу са чланом 50 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 81/209-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/2013-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и члана 54-67 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник Републике Србије“ и 32/2019) Општинска управа Србобран, Oдељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине:

ОГЛАШАВА ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ

КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РЕЦИКЛАЖНОГ ДВОРИШТА СА ОБЈЕКТОМ ЗА СМЕШТАЈ ЖИВОТИЊСКОГ ОТПАДА I КАТЕГОРИЈЕ И ПРИХВАТИЛИШТА ЗА ЖИВОТИЊЕ

И

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РЕЦИКЛАЖНОГ ДВОРИШТА СА ОБЈЕКТОМ ЗА СМЕШТАЈ ЖИВОТИЊСКОГ ОТПАДА I КАТЕГОРИЈЕ И ПРИХВАТИЛИШТА ЗА ЖИВОТИЊЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилишта за животиње и Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилишта за животиње на животну средину одржава се у трајању од 30 дана, од 23. јануара 2020. године до 23. фебруара 2020. године.

У складу са чланом 65 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник Републике Србије“ и 32/2019), дана 5. марта 2020. године (четвртак) у малој сали Општине Србобран са почетком у 14:00 h одржаће се јавна седница Комисије за планове Општине Србобран.

                                                                                                                                                                                                                                    

НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Владимирка Ковачић, дипл. правник

 

Службени лист