Српски  Magyar 

Нов термин одржавања јавне презентације Нацрта плана општине Србобран

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/2009- исп., 64/2010- одлука УС и 24/2011) и члана 70. Став 3. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената (''Сл. Гласник РС'', бр. 31/10, 69/10 и 16/11),

Одељење за урбанизам, стамбено- комуналне послове и заштиту животне средине,
Општинске управе Србобран

ОГЛАШАВА
НОВ ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
НАЦРТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  ОПШТИНЕ СРБОБРАН И  ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

С обзиром да је по оглашавању излагања нацрта ППО Србобран и Извештаја о стратешкој процени утицаја ППО Србобран на животну средину дошло до промене термина одржавања јавне презентације нацрта Плана, овим путем оглашавамо нов термин одржавања јавне презентације која ће се одржати 11. ЈАНУАРА, 2013. ГОДИНЕ (петак) са почетком у 10:00 сати у Малој сали Општинске управе Србобран.

Овај Оглас са новим термином одржавања јавне презентације је објављен у Дневнику, Радио Србобрану, на Србобранском сајту и на огласној табли Општине Србобран.

 

 

Службени лист