Српски  Magyar 

Нацрт плана детаљне регулације за реконструкцију и изградњу трафостанице "Србобран" 220/110/35 кV у трафостаницу 400/110кV

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/2009- исп., 64/2010- одлука УС и 24/2011) и члана 60-73. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената (''Сл. Гласник РС'', бр. 31/10, 69/10 и 16/11),

Одељење за урбанизам, стамбено- комуналне послове и заштиту животне средине,
Општинске управе Србобран

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

НАЦРТ ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ ТРАФОСТАНИЦЕ „СРБОБРАН“ 220/110/35 кV У ТРАФОСТАНИЦУ 400/110кV

у трајању од 08.  ЈАНУАРА, 2013. године до 06. ФЕБРУАРА, 2013. године и који ће бити изложен у канцеларији број 1 одељења за урбанизам, с тим да ће предметне карте бити изложене и у ходнику зграде Општинске управе од 9,00 до 13,00 часова.

 

Обрађивач: ЈП ''Завод за урбанизам, Војводине'' Нови Сад, ул. Железничка бр.6, бр. Е-2462.

Оглас је објављен у Дневнику, Радио Србобрану, Србобранском сајту и на огласној табли Општине Србобран.

Заинтересовани могу своје писмене предлоге, примедбе и сугестије на нацрт Плана детаљне регулације за реконструкцију и изградњу трафостанице „Србобран“ 220/110/35/кV у трафостаницу 400/110кV, број: Е-2462 да доставе у писменој форми Одељењу за урбанизам, стамбено- комуналне послове и заштиту животне средине општине Србобран у току трајања јавног увида.

Jавнa седницa Комисије за планове ће се одржати 14. фебруара, 2013. године (четвртак) са почетком у 10:00 сати у Малој сали Општинске управе Србобран. Сва правна и физичка лица могу пред Комисијом за планове да образложе своје примедбе.

Комисија за планове на затвореној седници заузеће став о свакој поднетој примедби и сачинити извештај о обављеном јавном увиду у нацрт плана, који потписују председник, чланови Комисије као и овлашћено лице надлежног органа јединице локалне самоуправе.

 

 

 

Службени лист