Српски  Magyar 

ОДЛУКА о обустави поступка јавне набавке

На основу спроведеног поступка о додели уговора о јавној набавци мале вредности: Јавна набавка – Реконструкција објекта дечији вртић „Пчелица“ул. Милоша Обилића бр.70 Србобран.

У складу са чл. 79 став 1 и 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 116/08), и чл. 12 Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник РС“ бр. 50/09) и на основу Извештаја Комисије за спровођење поступка јавне набавке бр. 458-4-11/2012 Нађ Нада директор наручиоца ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ Србобран , дана 16.08. 2012. године доноси:

О Д Л У К У
о обустави поступка јавне набавке мале вредности

(број јавне набавке мале вредности 19/2012)

Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности бр. 19/2012 -Реконструкција објекта дечији вртић „Пчелица“ ул. Милоша Обилића бр. 70

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е

Наручилац је дана 06. 08. 2012 године донео одлуку о покретању поступка бр. 458-4 за јавну набавку Реконструкција објекта дечији вртић „Пчелица“ ул. Милоша Обилића бр.70 у Србобрану. За наведену јавну набавку наручилац је упутио позив за подношење понуда бр 458-4-2 понуђачима да поднесу понуде.
До истека рока за подношење понуда који је истекао 13. 08. 2012 године у 12,00 часова на адресу наручиоца приспеле су четири понуде:
SZTR „TERMOGLASS“ Србобран,ул. Хајдук Вељка 16
„MASTER Z &N GALANTERIJA“ Србобран, ул.Светог Саве 18
GP „BLASKO“ Кула, Маршала Тита 117
SZR „BANIS“,Петра Драпшина 72
Предметни поступак је обустављен у фази: после истека рока за подношење понуда, а пре доношења одлуке о избору најповољније понуде. Разлог за обуставу поступка: У року за подношење понуда поднето је четири понуде, свака од понуда имала је недостатке. Конкурсна документација је била некомплетна што је и наведено у извештају Комисије за јавне набавке бр. 458-4-11/2012 од 16.08. 2012 године.
Поука о Жалби: Против ове Одлуке незадовољни понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права  у року од 8 дана од дана пријема исте.

Одговорно лице

директор Нада Нађ


ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН''
С Р Б О Б Р А Н
Карађорђева бр. 1
Број: 458-4-12/2012
Дана: 16. 08. 2012.                    

Службени лист