Српски  Magyar 

Позив за достављање понуда (број 19/2012)

ЈП “Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“, као наручилац, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своје понуде: Реконструкција објекта дечији вртић „Пчелица“ ул. Mилоша Обилића 70 Србобран.

Право учешћа у овом поступку јавне набавке мале ведности имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају услове предвиђене у члану 44. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 116/08). Испуњеност услова утврђених конкурсном документацијом доказује се давањем писмене изјаве.

Понуда мора бити припремљена у складу са овим позивом и конкурсном документацијом.

Конкурсна документација се преузима у просторијама ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ Србобран,Карађорђева бр. 1 од 06.08. 2012 године од 12 часова.

Предмет одлуке о покретању јавне набавке мале вредности: Реконструкција објекта дечији вртић „Пчелица“ ул. Милоша Обилића бр.70 Србобран  .

Вредност радова износи 2.000.000,00 динара.

Понуде са потребном документацијом подносе се у затвореним ковертама са назнаком:“Понуда Јавна набавка мале вредности 19/2012-Не отварати“ на адресу ЈП“дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“,Карађорђева бр. 1, Србобран, до 13.08. 2012 године до 12,00 часова.

Понуде са потребном документацијом подносе се у затвореним ковертама са назнаком: “Понуда Јавна набавка мале вредности 19/2012 - Не отварати“, на адресу ЈП “Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“, Карађорђева бр. 1, Србобран, до 13. 08. 2012. године до 12,00 часова.

Понуде које стигну  по истеку наведеног рока сматраће се неблаговременом и исте ће се по окончању поступка јавног отварања понуда вратити понуђачима неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено.

Поступак отварања понуда обавиће се 13. 08. 2012. године у 12,30 часова у присуству овлашћеног представника понуђача на адреси наручиоца ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ у Србобрану , Карађорђева бр.1

Представници понуђача пре почетка отварања понуда морају имати овлашћење за присуствовање отварању понуда искључиво у оригиналу.

Датум за разматрање, вредновање, понуда, израда извештаја о најповољнијем понуђачу, доношење одлуке о избору најповољнијег понуђача и додели уговора о јавној набавци и за достављање обавештења понуђачима о додели уговора у року од 3 дана од дана јавног отварања понуда ( 16.08 . 2012. године).

Избор најповољније понуде обавиће се применом критеријума економски најповољније понуде,најнижа понуђена цена.

Рок за подношење захтева за заштиту права који износи 8 дана од дана пријема  образложеног обавештења о додели уговора о јавној набавци 24.08. 2012. године до 12,00 часова без обзира на начин подношења захтева.

Рок за закључење (доделу) уговора о јавној набавци 27. 08. 2012. године.

 

ЈП“ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН“
Комисија за спровођење поступка јавне набавке
Број:458-4-2/2012
Дана: 06. 08. 2012. 
СРБОБРАН
Карађорђева бр. 1.

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Егри Јанка