Српски  Magyar 

Одржана 1. седница Општинског већа

Дана, 24.07.2012. године, у „Малој сали“ Скупштине општине Србобран одржана је 1. седница Општинског већа у новом сазиву. Седницом је председавао Зоран Младеновић  – председник Општине Србобран и Општинског већа. На дневном реду седнице билo je 15 тачaкa дневног реда.

Општинско веће је донело Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2012. годину којим се утврђују се планирани приходи, намена и начин коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине планираних у буџету Општине Србобран за 2012. годину.

Након тога Општинско веће Општине Србобран је прихватило Информацију о парничним предметима општине Србобран који су у току и својим закључком је овластило Општинско јавно правобранилаштво да самостално закључује споразуме о вансудком поравнању са лицима из члана 192. Закона о парничном поступку, а на основу одредаба члана 193. Закона о парничном поступку, максимално до појединачног износа у висини од 100.000, динара. Општинско веће је прихватило и Извештај о раду ПВСЈ Србобран за период 01.01.2012.-30.06.2012. године,

У оквиру четврте тачке дневног реда Општинско веће је размотрило радну верзију Програма за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота општине Србобран за 2012. годину и задужило Туторов Јована – члана Општинског већа, да у сарадњи са шефовима одељења у Општинској управи Србобран прикупи податке од јавних предузећа и установа чији је оснивач Скупштина општине Србобран о неопходним инвестиционим улагањима у тим јавним предузећима и установама која имају за циљ унапређења услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота, са предрачунским вредностима тих улагања, сачини Нацрт Програма за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота општине Србобран за 2012. годину и исти достави Оптинском већу на разматрање и упућивање у скупштинску процедуру, с тим да у Нацрту програма буду преложени и приоритети улагања.

У наставку седнице Општинско веће је прихватило информацију о праву пречег закупа пољопривредног земљишта по основу узгоја животиња и иницирало спрвођење појачане контроле реализације закључених уговора о давњу у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, како од стране пољопривредне инспекције, тако и других надлежних органа и институција.

Констатовано је да је Општинско веће Општине Србобран упознато са Информацијом шефа Одељења за привреду, буџет и финансије о финансијској ситуацији у буџету општине Србобран са стањем на дан 10.07.2012. године.

Општинско веће Општине Србобран је оценило да је захтев „Банке Интеза“ за реконструкцију фасаде и портала на пословном простору у улици Змај Јовина број 18 у Србобрану који она користи по основу закупа оправдан.

Општинско веће Општине Србобран је оценило да је неопходно да се формира Анкетни одбор као повремено радно тело Скупштине општине Србобран који би имао задатак да координира сарадњу између надлежних служби Општинске управе Србобран, јавних предузећа и установа чији је оснивач Скупштина општине Србобран и независне ревизорске куће која би била ангажована за реализацију пројектног задатка под називом: „Анализа и ревизија управљања буџетом општине Србобран за период 01.01.2005. – 10.07.2012. године“, и утврдило Предлог Одлуке о ангажовању ревизора и упутила  одборницима Скупштине општине Србобран на разматрање и доношење.

У даљем раду Општинско веће је прихатило Извештај о извршењу буџета општине Србобран за период јануар – јун 2012. године и упутило га у скупштинску процедуру, као и информацију о Плану генералне регулације насеља Србобран, с тим да је наложено Комисији за планове Скупштине општине Србобран да План генералне регулације насеља Србобран упути у поновну процедуру јавног увида како би се омогућило поновно упућивање примедби од старне заинтересованих лица у току јавног увида, као и њихово разматрање.

Општинско веће Општине Србобран је прихватило Информацију о штетама од елементарне непогоде-суше, ио формирало Комисије за процену штете од елементарних непогода на пољопривредном земљишту и усевима у општини Србобран и именовало њене чланове.

Општинско веће је донело и Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације и именовао чланове Општинског штаба за ванредне ситуације

Секретар Скупштине општине Србобран је поднео информацију, а Општинско веће је донело закључак о потреби образовања Општинског савета за безбедност

Општинско веће  је окончало рад 1. седнице у 14,00 часова.