Српски  Magyar 

Јавна седница Комисије за планове

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/2009- исп., 64/2010- одлука УС и 24/2011) и члана 70. Став 3. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената (''Сл. Гласник РС'', бр. 31/10, 69/10 и 16/11),

 

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран

ОГЛАШАВА НОВ ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ КОЈА ЋЕ СЕ ОБАВИТИ ПО ЗАВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ
НАЦРТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН И ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

С обзиром да је по оглашавању излагања нацрта ППО Србобран и Извештаја о стратешкој процени утицаја ППО Србобран на животну средину дошло до промене термина одржавања јавне седнице комисије за планове овим путем према члану 70. став 3. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената (''Сл. Гласник РС'', бр. 31/10, 69/10 и 16/11), оглашавамо нов термин одржавања јавне седнице комисије за планове а која ће се одржати 14. ЈУНА, 2012. ГОДИНЕ (четвртак) са почетком у 8:00 сати у Малој сали Општинске управе Србобран. Овај Оглас са новим термином одржавања седнице комисије за планове је објављен у Дневнику, Радио Србобрану, на Србобранском сајту и на огласној табли Општине Србобран. Сва правна и физичка лица могу пред Комисијом за планове у горе наведеном термину да образложе своје примедбе.

Комисија за планове на затвореној седници заузеће став о свакој поднетој примедби и сачинити извештај о обављеном јавном увиду у нацрт плана, који потписују председник и чланови Комисије као и овлашћено лице надлежног органа јединице локалне самоуправе.