Српски  Magyar 

ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007), члана 40. став 1. тачка 7) Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008) и члана 83. став 1. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 5/2008), Скупштина општине Србобран на 24. седници одржаној 26.04.2012. године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

О ДОНОШЕЊУ РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА ГРАД НОВИ САД И ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, БЕОЧИН, ЖАБАЉ, СРБОБРАН, ТЕМЕРИН И ВРБАС

(„Службени лист општине Србобран“, број: 3/2012 од 26.04.2012. године)

 

Члан 1.

Овом Одлуком доноси се Регионални план управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас.

Члан 2.

Саставни део ове Одлуке чини Регионални план управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас.

Члан 3.

Ову Одлуку  објавити у «Службеном листу општине Србобран».

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 352-33/2012-I Дана: 26.04.2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Бергел Ласло, с.р.

 

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ