Српски  Magyar 

Нацрт Просторног плана општине Србобран и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана на животну средину

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/2009- исп., 64/2010- одлука УС и 24/2011) и члана 60-73. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената (''Сл. Гласник РС'', бр. 31/10, 69/10 и 16/11),

Одељење за урбанизам, стамбено- комуналне послове и заштиту животне средине,
Општинске управе Србобран

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  ОПШТИНЕ СРБОБРАН И  ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

у трајању од 07. МАЈА, 2012. године до 05. ЈУНА, 2012. године и који ће бити изложен у канцеларији број 11 општине Србобран, с тим да ће карте бити изложене и у ходнику зграде Општинске управе од 9,00 до 13,00 часова и са следећим распоредом у Месним Заједницама:

- Турија: 22.05.2012. године

- Надаљ: 25.05.2012. године

Обрађивач: ЈП ''Завод за урбанизам, Војводине'' Нови Сад, ул. Железничка бр.6,          бр. Е-2434 и бр. Е-2434-1.

Оглас је објављен у Дневнику, Радио Србобрану, на Србобранском сајту и на огласној табли Општине Србобран.

Заинтересовани могу своје писмене предлоге, мишљења, примедбе и сугестије на Просторни план општине Србобран (нацрт плана) број: Е-2434 и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног Плана општине Србобран на животну средину, бр. Е-2434-1 да доставе у писменој форми Одељењу за урбанизам, стамбено- комуналне послове и заштиту животне средине општине Србобран у току трајања јавног увида.

Јавна презентација нацрта Плана одржаће се 18. маја, 2012. године (петак) са почетком у 10:00 сати у Малој сали Општинске управе Србобран. Jавнa седницa Комисије за планове ће се одржати 28. јуна, 2012. године (четвртак) са почетком у 8:00 сати у Малој сали Општинске управе Србобран. Сва правна и физичка лица могу пред Комисијом за планове да образложе своје примедбе.

Комисија за планове на затвореној седници заузеће став о свакој поднетој примедби и сачинити извештај о обављеном јавном увиду у нацрт плана, који потписују председник и чланови Комисије као и овлашћено лице надлежног органа јединице локалне самоуправе.

 

ДОКУМЕНТЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ