Српски  Magyar 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМЕНИ ЦЕНЕ ГАСА

Управни одбор ЈКП „Градитељ“, Србобран је на основу члана 66. став 5. и 6. Закона о енергетици (Службени гласник РС“, број 84/04), а у вези са чланом 207. Закона о енергетици (Службени гласник РС“, број 57/11), члана 28. став 1. тачка 2 . Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (Службени гласник РС“, број 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 46. став 1. алинеја 16. Статута ЈКП „Градитељ“, Србобран и Мишљења Агенције за енергетику Републике Србије број: 336/2011-Д-02 од 13.09.2011. године донео Одлуку о утврђивању цене природног гаса за тарифне купце број: 722/2011-3 од 16.09.2011. године и Одлуку о утврђивању цене за приступ и коришћење система за дистрибуцију гаса број: 723/2011 од 15.09.2011. године.

Цене природног гаса за продају тарифним купцима исказане су по тарифним ставовима утврђеним Тарифним системом за обрачун природног гаса за тарифне купце (Службени гласник РС“, број 1/07) и утврђене су по тарифним елементима у складу са Методологијом за одређивање тарифних елемената за обрачун цене природног гаса за тарифне купце (Службени гласник РС“, број 68/06, 01/07, 116/08 и 64/10) и то:

Редни број Категорија купаца Групе купаца
Тарифни ставови
„енергент“ (дин/m3) „капацитет“ (дин/m3/дан/година) „накнада по месту испоруке (дин/место испоруке/година)
1. Категорија 1
p < 6 bar
Домаћинства 43,19 1. 190,04
2. Остали купци 39,32 360,46 1. 190,0 4

ЈКП „Градитељ“ ће израдити упутство за примену попуста на цену природног гаса из Одлуке о утврђивању цене природног гаса за тарифне купце и у складу са тим упутсвом ће почети примену почев од рачуна за новембарску потрошњу. Цене за приступ и коришћење система за дистрибуцију гаса исказане су по тарифним ставовима утврђеним Тарифним системом за приступ и коришћење система за дистрибуцију гаса (Службени гласник РС“, број 1/07) и утврђене су по тарифним елементима у складу са Методологијом за одређивање тарифних елемената за израчунавање цене приступа и коришћења система за дистрибуцију гаса (Службени гласник РС“, број 68/06, 01/07, 116/08 и 64/10) и то:

Редни број Категорија
купаца
Групе купаца
Тарифни ставови
„енергент“
(дин/m 3)
„капацитет“
(дин/m3/дан/година)
1. Категорија 1
p < 6 bar
Домаћинства 6,75
2. Остали купци 4,47 252,28

Цене за приступ и коришћење система за дистрибуцију гаса посебно су исказане, а урачунате су у цене природног гаса за продају тарифним купцима у оквиру тарифних ставова „енергент“ и „капацитет “. Наведена Одлуке на које је Влада Републике Србије 1. новембра 2011. године дала сагласност Решењем број: 312-8081/2011-1, које је 4. новембра 2011. године и Решењем број: 312-8083/2011-1, која су 4. новембра 2011. године објављена у „Службени гласнику РС“, број 82/2011. ЈКП „Градитељ“, Србобран је упутио захтев ЈП „Службени гласник“, да се Одлуке објаве и ступиће на снагу наредног дана од дана објављивања, а примењују се од 1.новембра 2011. године.


Србобран, 17. новембар 2011.

Служба за дистрибуцију гаса
ЈКП „Градитељ“ Србобран