Feb 19, 2019 Last Updated 4:30 PM, Feb 18, 2019

Упис права својине на баштама

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Србобран
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Комисијa за израду годишњег програма
заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини
Број: 320-201/17/18-II
Дана: 16.05.2018. год.
21480 СРБОБРАН, Трг Слободе бр. 2
Тел:021/730-020
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Овим путем обавештавамо грађане Општине Србобран да се пољопривредно земљиште у својини Републике Србије, које је у складу са посебним законом одређено као грађевинско, у складу са чланом 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС” бр.62/2006, 65/2008 - др.закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017), до привођења планираној намени користи за пољопривредну производњу.
С тим у виду, парцеле које су у државној својини Републике Србије, у КО Србобран, КО Турија и КО Надаљ, а на којима је уписано право коришћења физичких лица (а не право својине), унете су у Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2018. годину.

Потребно је да, у што краћем временском року, одмах, грађани поднесу захтев за конверзију, то јест претварање права коришћења у право својине на грађевинском земљишту, које се, у складу са чланом 102, став 3. Закона о Планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - УС, 24/2011, 12/2012, 42 /2013 - УС, 50/2013 - УС, 98/2013 - УС, 132/2014 и 145/2014) извршава без накнаде (републичка административна такса износи 310,00 динара)

Захтев се подноси Служби за катастар непокретности Србобран.

Копију поднетог захтева или Решење о конверзији (уколико исто грађани поседују), доставити овој Комисији, како би предметна парцела била искључена из поступка јавног надметања.


*****
Уколико се не изврше горе наведене активности, сматраће се да се пољопривредно земљиште користи без правног основа, и бићете дужни да за коришћење тог земљишта платите троструки износ највише просечне постигнуте цене по хектару на територији округа на којем се налази пољопривредно земљиште.

Председник Комисије
Ђорђе Дебељачки

Службени лист