Српски  Magyar 

Обавештење

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Србобран
ОПШТИНСКА УПРАВА  СРБОБРАН
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Број: 501-8/10-IV-01
Дана: 9.03.2011. године,
21480 Србобран, Трг Слободе бр. 2.
Тел: 021/730-020, Фах: 021/731-079
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


ПРЕДМЕТ: Обавештење

Одељење за урбанизам, стамбено – комуналне послове и заштиту животне средине, Општинске управе Србобран обавештава јавност да је донето решење да  је за пројекат складиштење секундарних сировина (гуме, папира, најлона, пластике, порцелана и стакла), чија реализација се планира на катастарској парцели бр. 5405, К.О. Србобран у улици Железничка бб., на територији општине Србобран, носиоца пројекта С.З.Т.Р. “ДЕЛТА МЕТАЛ” из Србобрана, није потребна процена утицаја на животну средину.
Решење је донето на основу увида у достављену документацију уз захтев и по спроведеном поступку разматрања захтева.
Тачком 14., подтачка 2. листе II Пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе Пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 114/08) где је  утврђено да за пројекте – постројења за управљање отпадом, тј. за одлагалишта и складишта отпада који није опасан, капацитета до 50т на дан, може се захтевати процена  утицаја на животну средину.  Узимајући у обзир да капацитет предметног пројекта не прелази 50т на дан,  као и чињеницу да није било достављених мишљења  заинтересованих органа, организација и јавности, овај орган је донео Решење да је за пројекат складиштење секундарних сировина (гуме, папира, најлона, пластике, порцелана и стакла), носиоца пројекта С.З.Т.Р. “ДЕЛТА МЕТАЛ” из Србобрана, није потребна процена утицаја на животну средину.
Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања преко овог органа.


НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СРБОБРАН
Драган Шарчев