Српски  Magyar 

Обавештење - Сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину

Oдељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Општинске управе Србобран, на основу члана  24. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.: 135/04 и 36/09) и члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр.: 33/97 и 31/01) и члана 11. Одлуке о општинској управи („Службени лист општине Србобран“, бр.: 10/08), поступајући по захтеву носиоца пројекта “ТЕЛЕНОР” д.о.о. из Новог Београда, донело је решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта базне станице мобилне телефоније „Србобран 3“, на кат. парц. бр. 10530, у улици 19. Октобра бр. 120., К.О. Србобран, на територији општине Србобран

Студија о процени утицаја Пројекта базне станице мобилне телефоније „Србобран 3“ на животну средину израђена је у свему према утврђеним нормативима који су прописани Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.: 135/04 и 36/09) и Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр.: 69/05).

Носилац пројекта је дужан да спроведе мере заштите животне средине предвиђене Студијом о процени утицаја  на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „Србобран 3“.

Носилац пројекта је дужан да обезбеди извршење  програма праћења утицаја на животну средину предвиђеног Студијом о процени утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „Србобран 3“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Србобран
ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине
Број: 501-7/10-IV-01
Дана: 27.12.2010. године
21480 Србобран, Трг Слободе бр. 2.
Тел: 021/ 730-020, Факс: 021/731-079
Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СРБОБРАН
Драган Шарчев,с.р.