Српски  Magyar 

Обавештење пореским обвезницима

Одсек за утврђивање и наплату изворних прихода општине Србобран Општинске управе Србобран обавештава пореске обвезнике са територије општине Србобран да овом Одсеку до 30. новембра  2010.године ,  поднесу пореску пријаву са тачним подацима,  ЗА НЕПРИЈАВЉЕНУ ИМОВИНУ

Уколико је током 2010.године и ранијих година ЗА ВЕЋ ПРИЈАВЉЕНУ ИМОВИНУ дошло до промене података а који  су од    у т и ц а ј а   на висину пореске обавезе,  рок за подношење пореских пријава је 31. март  2011 .године .
Пореска пријава подноси се на Обрасцу ППИ-2 Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину физичких лица (који се купује у књижарама ) и то појединачно за сваку непокретност која се налази на територији општине.  
Ако физичко лице не поднесе пореску пријаву казниће се за порески прекршај по члану 180. став 1.тачка 6) Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Казне предвиђене законом износе до 50.000,00 динара.
Годишњи порез на имовину плаћа се тромесечно у року од 45 дана од дана почетка тромесечја .Плаћањем пореза у законским роковима избегавате обрачунавање законске камате.

ПОДНЕСИМО ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ – ИСПУНИМО СВОЈУ ЗАКОНСКУ  ОБАВЕЗУ.