Српски  Magyar 

14. седница Скупштине општине Србобран

Дана 11.09.2010. године са почетком у 10,00 часова у „Великој сали Скупштине општине Србобран“ одржана је 14. седница Скупштине општине Србобран којој је присуствовало 26 од укупно 28 одборника. Седницом је председавао председник Скупштине општине Србобран Бергел Ласло. Утврђен је дневни ред од 11 тачака.

Након усвајања записника са 13. седнице Скупштине општине Србобран одборници су усвојили Извештај о извршењу буџета општине Србобран за период јауар – јун 2010. године. Према подацима из овог Извештаја приходи и примања у посматраном периоду су остварени у износу од 115.880.384,51 динара што представља само 26,87% у односу на укупно планиране приходе и примања, што је скоро за половину мање реализовано прихода. Следствено томе и извршени расходи и издаци за овај период су остварени у износу од 118.902.179,84 динара што чини 27,57% у односу на укупно планиране расходе и издатке. Извештај садржи и податке о примљеној донацији у износу од 1.135.000,00 динара од Института за ратарство и повртарство из Новог Сада, као и јавном задужењу општине Србобран код Банке Интеса у износу ид 14.930.464,60 динара, с тим што су ова кредитна средства усмерена за капитална улагања. Извештај садржи и образложења великих одступања између одобрених средстава за поједине намене и извршења по истима као и податке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у посматраном периоду.
Одлуком о првом ребалансу буџета општине Србобран за 2010. годину планирају се укупни, односно текући приходи и примања у износу од 382.136.000,0 динара односно више за 7,57% у односу на првобитно планиране. Истовремено се планирају укупни издаци у висини од 458.136.000,00 динара што је више за 8,24% у односу на првобитно планиране.
Након тога су одборници донели Одлуку којом се ставља ван снаге Одлука Скупштине општине Србобран из 1992. године којом је без накнаде у корист Ауто-мото клуба „Петар Драпшин“ Србобран пренето право коришћења на непокретности која се налази на углу улица Светог Саве и Ђуре Јакшућа у Србобрану, пошто АМК „Петар Драпшин“ Србобран није испуњавао обавезу текућег одржавања предметног објекта.
У оквиру пете тачке дневног реда донета је Одлука којом је одређена локација за одлагање инертног грађевинског отпада и отпада од рушења објеката на територији општине Србобран на простору постојећег одлагалишта за комунални отпад у североисточном делу парцеле 7763/2 К.О. Србобран.
Након разматрања Информације о проглашеној ванредној ситуацији – елементарној непогоди за општину Србобран донет је закључак којим је овлашћен председник општине Србобран да формира комисију за процену штете настале на пољопривредним усевима и објектима услед невремена које је погодило део територије општине Србобран дана 12.08.2010. године, које се испољило олујним ветром и јаким градом, која ће по хитном поступку записнички утврдити и констатовати насталу штету за сваки појединачни случај, првенствено за објекте који потенцијално представљају опасност по живот и безбедност људи и имовине. Такође је закључено да Скупштина општине Србобран подржава захтеве грађана који су претрпели штету због поменуте елементарне непогоде за накнаду штете а који ће бити прослеђени ресорним органима за локалну самоуправу на нивоу Републике Србије и АПВ као и владама ова два ниова власти.
У наставку седнице одборници су донели решења о измени решења о именовању чланова школских одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Србобран, Основне школе „Жарко Зрењанин Уча“ Надаљ и Гимназије „Светозар Милетић“ Србобран као и Решење о разрешењу једног члана Управног одбора Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран.
На крају седнице одборничка питања су поставили следећи доборници: Вујић Дражен, Јојкић Александар, Михајловић Душан, Богојевић Жељко и Ашћерић Горанка.
Рад по 14. седници Скупштине општине Србобран окончан у 13,00 часова.