Српски  Magyar 

Одлука о поништавању избора у Турији

На основу члана 15. став 1. тачка 1) и члана 50. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007) у вези са чланом 55. став 5. Закона о избору народних посланика („Службени гласник Републике Србије“, број: 35/2000 и 18/2004) Општинска изборна комисија Србобран на седници одржаној 09.05.2010. године донела је

О  Д  Л  У  К  У
О ПОНИШТАВАЊУ ИЗБОРА НА БИРАЧКИМ МЕСТИМА БРОЈ 22, 23,  24, И 25 НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТУРИЈА

Члан 1.

Поништавају се избори за избор чланова Савета Месне заједнице Турија на бирачким местима:

Број бир места           Назив
22                       «Ловачки клуб» Турија
23                      ОШ «Петар Драпшин» Турија
24                       Месна канцеларија Турија
25                       Установа за предшколско васпитање и образовање «Радост» Србобран, Забавиште Турија

спроведени 09.05.2010. године због неправилности у спровођењу избора.

Члан 2.
 

Распушта се бирачки одбор за бирачко место број 24. Месна канцеларија Турија образован за спровођење  избора расписаних за 09.05.2010. године.
 Посебним решењем Општинска изборна комисија Србобран ће образовати нови бирачки одбор и именовати његове чланове и заменике сходном применом одредаба Закона о локалнимј изборима.

Члан 3.


 Поновљено гласање за  избор чланова Савета Месне заједнице Турија на бирачким местима из члана 1. ове Одлуке ће се спровести дана 16.05.2010. године у времену од 07,00 до 20,00 часова.
 Поновљено гласање ће се спровести по исправљеној листи кандидата утврђеној за изборе расписане за 09.05.2010. године, а који су поништени.
 Коначне резултате гласања за избор чланова Савета месне заједнице Турија Општинска изборна комисија ће утврдити по завршетку поновљеног гласања.

Члан 4.


 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.


Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Србобран
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број: 013-10/2010-I
Дана: 09.05.2010. године
21480 Србобран, Трг Слободе 2
Тел: 021/730-020; 730-402
E-mail: srbobran@еunet.rs

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Драган Шарчев,с.р.