Српски  Magyar 

Позив - 17. седница Општинског већа Општине Србобран

На основу члана 19. Одлуке о Општинском већу («Службени лист Општине Србобран», број: 10/2008), члана 60. став 1. Статута Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број: 5/2008, 7/2012, 1/2014 и 15/2016) и члана 47. Пословника Општинског већа Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број: 2/2009)

С  А  З  И  В  А  М
17. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ СРБОБРАН

ЗА 13. 01. 2017. ГОДИНЕ, ПЕТАК, СА ПОЧЕТКОМ У 09.00 ЧАСОВА, У МАЛОЈ САЛИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

За седницу предлажем следећи ДНЕВНИ РЕД:

  1. Записник са 16. редовне седнице Општинског већа
  2. Иницијатива Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине за укључивање јединица локалне самоуправе као суоснивача ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад
  3. Извештај Одељења за урбанизам, стамбено комуаналне послове и зашиту животне средине о понуди за закључење уговора о постављању телекомуникационе опреме и пружање услуге бежичног приступа интернету
  4. Информација Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине о понуди Еремин Благоја из Србобрана за продају пољопривредног земљишта укупне површине 3,0476 хектара
  5. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Општине Србобран за 2016. годину
  6. Текућа питања

За тачност:

СЕКРЕТАР ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милорад Савков

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Нешко Честић

Службени лист