Српски  Magyar 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу салаша “Сегединац” са пратећим садржајима

Дана, 24.09.2016.године, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС и 132/14 и 145/14).

ОГЛАШАВА

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ САЛАША “СЕГЕДИНАЦ”
СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА НА К.П. БР. 8015 И 8018 К.О. СРБОБРАН, ванграђевинско подручје, потес - Кипово

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ће се одржати у згради Општинске управе Србобран, у ул. Трг слободе бр. 2, Србобран, од 25.09.2016. године до 01.10.2016.године, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

Подносилац захтева за Потвђивање Урбанистичког пројекта је Ћурчић Мирослав из Београда, улица Пивљанина Баја бр. 17/1.

Носилац израде Урбанистичког пројекта, Ј.П. “Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран”, Србобран, ул. Карађорђева бр. 1, ће 27.09.2016. године (уторак) у периоду од 12-14h одржати презентацију о урбанистичко-техничком решењу Урбанистичког пројекта.
Обавештења о садржају јавне презентације могу се добити у просторијама Одељења за  урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран, Трг слободе бр. 4 у Србобрану.

Заинтересована лица могу током Јавне презентације Урбанистичког пројекта, а након увида у Урбанистички пројекат, своје мишљење и примедбе на планирана решења доставити у писаној форми Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општине Србобран, ул. Трг слободе бр. 4, Србобран, најкасније до 01.10.2016. године.

Оглас се објављује на Србобранском сајту www.srbobran.rs, у дневном листу “Данас” издавача “ДАН ГРАФ” д.о.о. и на огласној табли, у згради Општинске управе Србобран 24.09.2016. године.

Службени лист