Српски  Magyar 

ЈАВНИ ПОЗИВ за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Србобран за 2017. годину

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Србобран
Комисија за израду Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине Србобран,
Број: 06-59-1/16-I
Дана, 30.06.2016.године,
21480 Србобран,Трг Слободе бр.2.
Тел: 021/730-020, Фах: 021/731-079.
Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2017. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија)/надлежни орган пштине Србобран, расписује јавни позив којим обавештава:

  • високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;
  • образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
  • правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општинеСрбобран за 2017. годину, до дана 31.октобра 2016. године.

I Потребна документација:

  1. Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица
  2. Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (нестарији од шест месеци);
  3. Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи безплаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

II Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, унеовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија/надлежни орган Оштине Србобран, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.Образац захтева може се преузети сваког радног дана од -9,00 до 14,00 часова, у просторијама Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран Улица Трг Слободе бр 4, канцеларија _бр 1 или са сајта www srbobran.rs

III Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2016 године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија/надлежни орган ће га вратити подносиоцу неотвореног.

IV Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине Србобран или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2017. Годину” за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Србобран, на адресу: Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран Улица Трг Слободе бр 4, канцеларија _бр 1.На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.

V Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Снежана Бајић, телефон: 021/731 773, email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или лично у просторијама Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран Улица Трг Слободе бр 4, канцеларија _бр 1

VI Овај јавни позив објавити у јавном гласилу , на интернет страници општине Србобран. огласној табли општинске управе Србобран и огласним таблама месних канцеларија.

Председник Комисије
ПАРОШКИ МИРКО

Службени лист