Српски  Magyar 

Одржана 5. седница Скупштине општине Србобран

У понедељак 16.03.2009. године са почетком у 09,00 часова у „Великој сали Скупштине општине Србобран“ одржана је 5. седница Скупштине општине Србобран. Седницом је председавао заменик председника Скупштине општине Србобран Јанковић Зоран а истој је присуствовали сви одборници.

Након утврђивања дневног реда и усвајања записника са 4. седнице Скупштине општине Србобран заменик председника Скупштине општине Србобран је упознао одборнике да је Окружни суд у Новом Саду донео пресуде према којима су жалбе Вујић Дражена делимично уважене у утврђен је престанак мандата одборника Скупштине општине Србобран Аларгић Милене, Зурковић Горана, Рашков Александра и Тешановић Љубисава са изборне листе „Српска радикална странка – Томислав Николић“ пре истека времена на које су изабрани, због поднете оставке, док су жалбе у делу којим се тражи потврђивање манадата новим одборницима са изборне листе „Српска радикална странка – Томислав Николић“ одбачене, пошто су у том делу преурањене. Уједно је и констатовао да је одборницима Аларгић Милени, Зурковић Горану, Рашков Александру и Тешановић Љубисаву престао мандат одборника Скупштине општине Србобран са 05.12.2008. године и 18.12.2008. године по основу Пресуда Окружног суда у Новом Саду.
Након одређене паузе и спроведеног поступка од стране Мандатно-имунитетске комисије одборници су прихватили Извештај ове Комисије након чега је донета Одлука о потврђивању мандата за седам нових одборника са изборне листе „Српска радикална странка – Томислав Николић“ и то за: Гвозденовић Мирка, Софранин Олгу, Настић Ђуру, Ивошев Љиљану, Петровић Браниславу, Ашћерић Горанку и Симин Мирослава, после чега је седница наставила са радом са свих 28 одборника.
У даљем раду Скупштина општине Србобран је донела Одлуку о екстерној ревизији завршног рачуна буџета Општине Србобран за 2008. годину према којој се за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Општине Србобран за 2008. годину неће се ангажовати ревизор са одговарајућим квалификацијама, после чега је донета и Одлука о допунском буџету Општине Србобран за 2009. годину. Овом Одлуком, у складу са финансијским кретањима у прва два месеца ове године, је извршено усаглашавање процењеног обима прихода а тиме и расхода за 2009. годину. Укупни приходи се процењују у обиму нижем за 2.292.000,00 динара, при чему су приходи по основу суфицита 2008. године смањени са првобитно процењених 2.000.000,00 динара на 703.000,00 динара а приходи по основу продаје домаће финансисјке имовине су сведени на износ од 1.005.000,00 динара у односу на првобитно процењене у износу од 2.000.000,00 динара. У складу са овако процењеним укупним приходима извршено је усаглашавање процењених расхода за 2009. годину. Корекције процењених расхода су извршене код издатака који се односе на плате и додатке запслених, социјалне доприносе на терет послодавца, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, дотације осталим непрофитним организацијама и средства резерви буџета, док су награде, бонуси и остали посебни расходи брисани као издаци сходно регулативи из Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину, док се са друге стране планирају расходи по основу накнаде штете нанете од стране државних органа.
У наставку седнице одборници су донели Одлуку о изради Плана детаљне регулације за блок број 29 у Србобрану, Одлуку о оснивању Савета за омладину Општине Србобран, Одлуку о објављивању прописа Скупштине општине и других аката и о издавању „Службеног листа Општине Србобран“, Одлуку о допуни Одлуке о општинским административним таксама и Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фонда за стипендирање кадрова.
Одборници су такође усвојили и Извештај о раду са Извештајем о финансијском пословању ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран за 2008. годину, Извештај о раду са Извештајем о финансијском пословању ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2008. годину, Извештај о раду са Извештајем о финансијском пословању за 2008. годину и План и програм рада са Финансијским планом за 2009. годину Установе за културу Дом културе Србобран, Извештај о раду са Извештајем о финансијском пословању Народне библиотеке Србобран за 2008. годину, Извештај о раду са Извештајем о финансијском пословању за 2008. годину и План и програм рада са Финансијским планом за 2009. годину Центра за социјални рад Општине Србобран, Извештај о раду са Извештајем о финансијском пословању за 2008. годину и План и програм рада са Финансијским планом за 2009. годину Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран, Извештај о раду са Извештајем о финансијском пословању за 2008. годину и План рада са Финансијским планом за 2009. годину Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран, Извештај о финансијском пословању Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран за 2008. годину, План и програм рада са Финансијским планом Фонда за стипендирање дефицитарних кадрова Општине Србобран за 2009. годину, План и програм рада са Финансијским планом Фонда за противпожарну заштиту Општине Србобран за 2009. годину, План и програм рада са Финансијским планом Фонда за финансирање изградње и куповину станова за службене потребе Општине Србобран за 2009. годину, Извештај о раду са Извештајем о финансијском пословању за 2008. годину и План и програм рада са Финансијским планом за 2009. годину Еколошког фонда, Планове и програме рада са Финансијским плановима месних заједнице Србобран, Турија и Надаљ за 2009. годину.
При крају данашњег заседања одборници су донели и Решење о разрешењу чланова Социјално-економског савета – представника локалне самоуправе, Решење о именовању чланова Социјално-економског савета – представника локалне самоуправе, Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Мандатно имунитетске комисије као и Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда за финансирање изградње и куповину станова и кућа за службене потребе.
У оквиру задње тачке дневног реда одборничка питања су поставили одборници Јојкић Александар и Михајловић Душан.
Седница је завршила са радом у 15,00 часова.