Српски  Magyar 

Одржана 4. седница Скупштине општине Србобран

У среду 17.12.2008. године са почетком у 10,00 часова у „Великој сали Скупштине општине Србобран“ одржана је 4. седница Скупштине општине Србобран. Седницом је председавао председник Скупштине општине Србобран Бергел Ласло а истој је прсуствовало 27 од укупно 28 одборника.

На самом почетку седнице председник Скупштине општине Србобран је упознао одборнике да је Окружни суд у Новом Саду донео пресуде Пословни број Уж.45/2008, 50/2008 и 51/2008, од 05.12.2008. године, које су достављене Скупштини општине Србобран 11. и 15.12.2008. године према којима су Жалбе Вујић Дражена делимично уважене у утврђен је престанак мандата одборника Скупштине општине Србобран Леђенац Зоране, Љуштина Богдана и Стојнић Рајка са изборне листе „Српска радикална странка – Томислав Николић“ пре истека времена на које су изабрани, због поднете оставке, док су жалбе у делу којим се тражи потврђивање манадата новим одборницима Гвозденовић Мирку, Софранин Олги и Настић Ђури са изборне листе „Српска радикална странка – Томислав Николић“ одбачене, пошто је у том делу преурањене. Уједно је и констатовао да је одборницима Леђенац Зорани, Љуштина Богдану и Стојнић Рајку престао мандат одборника Скупштине општине Србобран са 05.12.2008. године по основу Пресуда Окружног суда у Новом Саду Пословни број Уж. 45/2008, 50/2008 и 51/2008, од 05.12.2008. године, тако да је Скупштина наставила рад са 24 одборника.

У поступку утврђивања дневног реда данашње седнице Скупштине општине Србобран Општинско веће је сходно одредбама члана 95. Пословника Скупштине општине Србобран предложило Скупштини да се Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за део радне зоне уз државни пут I реда број 3 у К.О. Србобран уврсти у дневни ред 4. седнице Скупштине општине Србобран те да се иста донесе по хитном поступку, уз образложење да је на 3. седници Скупштине општине Србобран је донета Одлука о изради Плана детаљне регулације за део радне зоне уз државни пут I реда број 3 у К.О. Србобран, да је након тога спроведен поступак прописан важећом законском регулативом пред Комисијом за планове Скупштине општине Србобран, те да је, како се ради о делу радне зоне за који могу бити заинтересовани потенцијални инвеститори, што ће допринети подизању економске развијености наше Општине и запошљавању одређеног броја незапослених лица са територије наше Општине Скупштини општине Србобран и пућен овај предлог. Поред тога Општинско веће је предложило да се у дневни ред 4. седнице Скупштине уврсти и тачка дневног реда у оквиру које ће се расправљати о Извештају о раду са финансијским извештајем 24. Кобасицијаде и Програму и плану рада са финансијским планом Кобасицијаде за 2009. годину. Ове предлоге су одборници прихватили већином гласова. Одборник Александар Јојкић је предложио да се 7. тачка дневног реда „Разматрање Предлога и доношење Одлуке о расподели средстава остварених од производње нафте и гаса на територији Општине Србобран у 2008. години скине са дневног реда, а одборници су већином гласова одбили овај предлог.

Након усвајања записника са 3. седнице Скупштине општине Србобран донета је Одлука о допунском буџету Општине Србобран за 2008. годину. У расправи је учествовао већи број одборника а на питања везана за поједине позиције одговоре су давали Сеги Ержебет – шеф Одељења за привреду, буџет и финансије и Гајин Бранко – председник Општине Србобран.
У расправи поводом Одлуке о буџету Општине Србобран за 2009. годину такође је учествовао већи број одборника, те је након исцрпне расправе и датих одговора на постављена питања, након изнетих нејасноћа и датих објашњења донета ова Одлука.
Након дуже расправе по ове две тачке дневног реда одборници су без расправе донели Одлуку о измени Одлуке о локалним комуналним таксама и Одлуку о изменама и допунама Одлуке о општинским административним таксама, као и Одлуку о висини стопе пореза на имовину.
Након краће расправе одборници су донели и Одлуку о расподели средстава остварених од производње нафте и гаса на територији Општине Србобран у 2008. години, а без расправе су донете Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању јавног грађевинског земљишта као и Одлука о Општинском већу.
У оквиру расправе по Предлогу Одлуке о Општинској управи Србобран није било примедаба на исту с тим да је одборник Михајловић Душан указао да убудуће треба предузимати мере како би се у потпуности испоштовала начела рада Општинске управе која се огледају у следећем: да Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално, да је дужна да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних интереса, да се Општинска управа организује тако да се омогући брзо о делотворно остваривање права и правних интереса грађана, да Општинска управа грађанима даје потребне податке и обавештења и пружа им правну помоћ, те да је дужна да сарађује са грађанима и да поштује личност и достојанство грађана.
Одборниси су без расправе донели Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације за део радне зоне уз државни пут I реда број 3 у К.О. Србобран.
По Извештају о раду са финансијским извештајем 24. Кобасицијаде и Програму и плану рада са финансијским планом Кобасицијаде за 2009. годину вођена је исцрпна расправа након које исти нису прихваћени.
После тога Скупштина општине је донела Решења о коришћењу средстава сталне буџетске резерве.
Дужа расправа је вођена у оквиру разматрања Других измена Годишњег Програма пословања ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2008. годину, Годишњег Програма пословања ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2009. годину и Програма пословања ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ за 2009. годину, након које су донета Решење о давању сагласности на Друге измене Годишњег Програма пословања ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2008. годину, Решење о давању сагласности на Годишњи Програм пословања ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2009. годину и Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ за 2009. годину.
План и програм рада Народне библиотеке Србобран за 2009. годину је прихваћен без расправе.
Одборничка питања су поставили одборници Јојкић Александар и Михајловић Душан.
Четврта седница Скупштине општине Србобран је завршила са радом у 14,50 часова.

ПРИЛОЗИ: