Српски  Magyar 

Одржана 4. седница Општинског већа

У „Малој сали“ Скупштине општине Србобран 11.11.2008. године са почетком у 10,00 часова одржана је 4. седница Општинског већа. Седницом је председавао господин Гајин Бранко – председник Општине Србобран и Општинског већа, а седници је присуствовало 8 од укупно 9 чланова Општинског већа. На дневном реду седнице је било укупно 19 тачака дневног реда.

Након усвајања записника са 2. и 3. седнице Општинског већа, Општинско веће је утврдило Предлог Одлуке о допунском буџету Општине Србобран за 2008. годину и упутило га одборницима Скупштине општине Србобран на разматрање и доношење. Предлогом ове Одлуке процењују се укупна примања  и издаци у износу од 416.185.000,00 динара, а исти су процењени на основу реализације за период јануар-новембар 2008. године и проценом реализације до краја буџетске 2008. године. Потом су чланови Општинског већа утврдилие Предлог Одлуке о буџету Општине Србобран за 2009. годину и исти упутили одборницима Скупштине општине Србобран на разматрање и доношење. Одлуком о буџету за 2009. годину процењују се укуона примања и издаци у износу од 446.292.000,00 динара, што је за 7,23% више у односу на процењена примања и издатке у 2008. години. Аналитички посматрано процењена примања у 2009. години ће се кретати у следећим оквирима, и то:

Врста примања

План за 2009.г.

Структура у %

Вишак прихода, суфицит 2008. године

2.000

0,45

Порези на доходак, добит и капиталне добитке

81.700

18,31

Порез на имовину

35.100

7,86

Порези на добра и услуге

10.300

2,31

Други порези

800

0,18

Трансфери од других нивоа власти

223.140

50,00

Приходи од имовине

72.512

16,25

Приходи од продаје добара и услуга

6.300

1,41

Новчане казне и одузета имовинска корист

200

0,04

Добровољни трансфери од физиких и правних лица

7.740

1,73

Мешовити и неодређени приходи

4.500

1,01

Примања од продаје домаће финансијске имовине

2.000

0,45

УКУПНА ПРИМАЊА:

446.292

100,00

 

Издаци буџетау 2009. години, по основним наменама, се процењују у следећим износима,

Врста издатака

План за 2009.г.

Структура у %

Плате и додаци запослених

69.494

15,57

Социјални доприноси на терет послодавца

13.584

3,04

Социјална давања запосленима

3.985

0,89

Накнаде запосленима за превоз на посао и са посла

4.767

1,07

Награде, бонуси и остали посебни расходи

500

0,11

Накнаде одборницима

636

0,14

Стални трошкови

33.288

7,46

Трошкови путовања

3.902

0,88

Услуге по уговору

15.428

3,46

Специјализоване услуге

11.659

2,61

Текуће поправке и одржав.објеката и опреме

6.739

1,51

Материјал

8.681

1,95

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

227.997

51,09

Субвенције приватним предузећима

2.548

0,57

Дотација осталим нивоима власти

1.802

0,41

Накнада за социјалну заштиту из буџета

7.871

1,76

Дотације осталим непрофитним организацјама

7.923

1,78

Порези, обавезне таксе

867

0,19

Средства резерви буџета

7.700

1,73

Инвестиционо улагање

2.830

0,63

Набавка опреме

3.763

0,84

Остала основна средства

10.328

2,31

УКУПНИ ИЗДАЦИ :

446.292

100,00

  Након тога Општинско веће је утврдило Предлог Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама као и Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним административним таксама и исте упутила одборницима Скупштине општине Србобран на разматрање и доношење. Овим одлукама се врши усклађивање износа локалних комуналних и административних такси за 6% према одредбама Меморандума о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину са пројекцијама за 2010. и 2011. годину и макроекономском оквиру за период од 2009. до 2011. године.
 
  Одлуком о висини стопе пореза на имовину се утврђују стопе пореза на имовину, сходно одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе. Предложене су стопе овог пореза предвиђене Законом о порезима на имовину и исте се задржавају на постојећем новоу.
Предлогм Одлуке о расподели средстава остварених од производње нафте и гаса на територији Општине Србобран у 2008. години се средтва остварена од производње нафте и гаса расподељују неповратно на следежи начин:

Р.бр.

Подносилац

Намена

Износ

1.

Гимназија „С. Милетић“ Србобран

Опремање једног кабинета информатике

500.000,00

2.

Центар за социјални рад Србобран

Реализација пројекта „Сигуран прихват лица затечених у скитњи кроз ургентно збрињавање

357.180,00

3.

ЈП „Дирекција за урбанизам...“

Уређење банкина и копање атмосферских канала са уређењем цевних пропуста у насељеном месту Србобран

2.344.820,00

4.

ЈП „Дирекција за урбанизам...“

Уређење банкина и копање атмосферских канала са уређењем цевних пропуста у насељеном месту Турија

2.200.000,00

5.

ЈП „Дирекција за урбанизам...“

Уређење банкина и копање атмосферских канала са уређењем цевних пропуста у насељеном месту Надаљ

2.200.000,00

Укупно:

7.602.000,00

  Са корисницима средстава закључиће се уговори о начину коришћења средстава, међусобним правима и обавезама и начину контроле коришћења средстава.
Одлуком о измени и допуни Одлуке о одређивању јавног грађевинског земљишта, због утврђених неслагања стања у катастарском операту и земљишној књизи. Неслагања се односе на формирање нових улица, проширење грађевинске зоне Србобрана и исправке граница парцела у поступку легализације.
Сходно обавези утврђеној Статутом Општине Србобран приступило се и усаглашавању општих аката Општине са Статутом и законским прописима. У том циљу су предложене: Одлука о Општинском већу и Одлука о Општинској упави Србобран.
  Решењем о коришћењу средстава сталне буџетске резерве је предложено одборницима Скупштине општине Србобран да се средства сталне буџетске резерве у износу од 4.150.000,00 динара одобре ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран за уређење банкина у насељеним местима Србобран, Турија и Надаљ како би се спречило даље пропадање локалне путне мреже.
  Након тога је Општинско веће размотрило Друге измене Годишњег Програма пословања ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2008. годину, Годишњи Програм пословања ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2009. годину, Програм пословања ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ за 2009. годину и  План и Програм рада Народне библиотеке Србобран за 2009. годину, исте је прихватило и упутило у даљу скупштинску процедуру.
  Поводом писма о намерама Mercator-S d.o.o. Нови Сад Општинско веће оценило да је оправдано да се парцела број 4984/7 К.О. Србобран, површине 0,3697 хектара, остало грађевинско земљиште у државној својини које се налази у блоку 1 у зони која је намењена централним функцијама, мешовито становање, школски комплекс, зелена пијаца, да у закуп Mercator-S d.o.o. Нови Сад, Темерински пут 50 на време од 80 година, под условом да закупац прими у радни однос незапослене раднике одговарајућих квалификација са пребивалиштем на територији Општине Србобран, да на име закупнине за период трајања закупа плаћа износ од најмање 4 Еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, да у року од 15 дана од дана закључења Уговора о закупу грађевинског земљишта покрене поступак прибављања одобрења за градњу тржног центра, с тим да се динамика радова на изградњи регулише уговором о закупу који закупац закључује са ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“, а да ће се у случају неиспуњења обавеза и рокова из поменутог уговора исти уговор раскинути а закупац је дужан да предметну парцелу врати Општини Србобран. Закупац ће са ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“, закључити и Уговор о плаћању накнаде за уређење грађевинског земљишта.
  Општинско веће је такође размотрило је План и програм рада Историјског архива Сента за 2009. годину  и исти прихватило.
Са овим је окончан рад 4. седнице Општинског већа у 12,40 часова.