May 26, 2020 Last Updated 2:46 PM, May 22, 2020

Јавни увид у два развојна документа

У наставку планског и системског стварања повољног амбијента за свеобухватни развој средине, који, у коначници, треба да доносе унапређење квалитета живота свих грађана, општина Србобран припремила је и ставља на увид и јавну расправу два неопходна документа за реализацију постављених циљева: Мере подршке и пројектне активности за имплементацију Стратегије локалног одрживог развоја општине Србобран за период 2018 - 2020. година, и Секторску стратегију за мала и средња предузећа и предузетнике.

Стратегијом локалног одрживог развоја општине Србобран за период 2014 - 2020. дефинисана је визија економско-социјалног развоја општине Србобран до 2020. године, који гласи: СРБОБРАН - модерна општина и развијена заједница са јединственим природним, туристичким и културно-историјским ресурсима, развијеном пољопривредом, динамичним предузетничким сектором, заштићеном животном средином, привлачна за инвеститоре и просперитетна за све своје грађане.

Узети су у разматрање и позитивни примери и искуства неких локалних самоуправа у Србији базирани на искуствима Програма подршке општинама у пружању помоћи локалним самоуправама у припреми секторских планова развоја малих и средњих предузећа, који су у складу са Методологијом за стратешко планирање одрживог развоја (СПОР), коју је Стална конференција градова и општина (СКГО) усвојила као стандардни формат за локално стратешко планирање.

Израда Секторске стратегије за мала и средња предузећа и предузетнике општине Србобран урађена је у складу са постојећим националним законским оквиром и постојећим стратешким документима на националном и локалном нивоу.

"Успех локалне заједнице зависи од њене способности да се прилагоди динамичним условима тржишне привреде. Сложени услови пословања и конкуренција на глобалном нивоу захтевају системски приступ економском развоју. Време у коме живимо доноси бројне изазове у области економског, еколошког и друштвеног напретка.  

Секторска стратегија за мала и средња предузећа и предузетнике намењена је остварењу одрживог привредног развоја који треба да обезбеди конкурентност и боље економске резултате привреде, привлачење капитала и директних инвестиција, подизање животног стандарда становништва, као и стварање погодне инфраструктуре и других услова који подстичу привредни развој локалне заједнице.

Израдом овог документа показали смо спремност да се одредимо према својој будућности, свесни да планирање сопственог развоја представља одговорност за период који је пред нама. То подразумева и да својим деловањем, заједно са привредним и друштвеним субјектима, цивилним сектором и свим заинтересованим факторима, створимо и неопходне предуслове за имплементацију програма и пројеката.

Сопственим људским потенцијалом, финансијски, али и уз помоћ покрајинских и републичких органа, фондова и институција, визијa развоја наше општине у наредном периоду требалa би да омогући будућим поколењима квалитетнији живот.

У процес ревизије стратешког документа укључени су представници јавног, приватног и сектора грађанског друштва који су идентификовали кључне проблеме и начине њиховог решавања, с циљем остварења наведених циљева. Стратегија ће помоћи да општина Србобран настави свој развојни пут и постане једна од водећих локалних самоуправа у Јужнобачком округу", за потребе документа написао је Радивој Парошки, председник општине Србобран.

Израду нових акционих планова за 2018. годину у складу са постојећом Стратегијом локалног одрживог развоја општине Србобран за период од 2014-2020. године, као и израду Секторске стратегије за мала и средња предузећа и предузетнике финансирао је Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Владе Аутономне Покрајине Војводине.

Комплетне документе можете видети овде.

 

Службени лист